Uttal: Ljud
Pronunciation: Sounds
Ääntäminen: Äänne

 • 1
  Ord består av ljud i olika kombinationer.
  Words are made up of sounds in different combinations.
  Sana muodostuu erilaisista äänneyhdistelmistä.
  Ex.
  Ordet "bo" har två ljud: "b" och "o"


  Ordet "chef" har tre ljud: "ch", "e" och "f"


  Ordet "sex" har fyra ljud: "s", "e", "k" och "s"
 • 2
  Ljuden är av två slag: vokalljud och konsonantljud.
  Vokalljuden skrivs med bokstäverna a, e, i, o, u, y, å, ä och ö, och de kan uttalas långt eller kort.
  Alla andra bokstäver och bokstavskombinationer betecknar konsonantljud, och de kan också ha långt eller kort uttal.
  Skillnaden mellan långt och kort uttal är mycket viktig i svenskan. Den kan vara det enda som är olika i uttalet av två ord med helt olika betydelse som stavas likadant.
  There are two kinds of sounds: vowel sounds and consonant sounds.
  The vowel sounds are written with the letters a, e, i, o, u, y, å, ä and ö, and they may be pronounced as long or short sounds.
  All other letters and letter combinations represent consonant sounds, and they may also have long or short pronunciations.
  The difference between long and short is very important in the Swedish language. It may be the only thing that separates two completely different meanings of words with the same spelling.
  Äänteitä on kahdenlaisia: vokaaliäänteitä ja konsonanttiäänteitä.
  Vokaaliäänteet kirjoitetaan kirjaimilla a,e,i,o,u,y,å,ä ja ö, ja ne voidaan ääntää joko pitkänä tai lyhyenä.
  Kaikki muut kirjaimet ja kirjainyhdistelmät edustavat konsonanttiäänteitä ja nekin voidaan ääntää joko pitkänä tai lyhyenä.
  Ero pitkän ja lyhyen äänteen välillä on ruotsinkielessä erittäin tärkeää. Se voi olla ainoa asia joka on ääntämisessä erilainen kahden eri merkityksisen sanan välillä jotka kirjoitetaan samalla tavalla.
  Ex.
  Ordet "tal" har långt "a" och kort "l"
  Ordet "tall" har kort "a" och långt "l"