Ordföljd: P-verbets plats
Word order: Position of the p-verb
Sanajärjestys: p-verbin paikka

 • 1
  P-verb (=
  verb
  i
  presens
  - eller
  preteritumform
  ) står först i
  ja/nej-frågor
  och
  alternativfrågor
  .
  The p-verb (=
  verb
  in
  the present
  or
  The preterite tense
  ) holds the first position in
  yes/no-questions
  and
  Alternate questions
  .
  P-verbi (=
  verbi
  preesensissä
  tai
  imperfektissä
  ) on ensimmäisenä
  kyllä/ei -kysymyksissä
  ja
  vaihtoehtokysymyksissä
  .
  Ex.
  Har ni apelsiner?
  Kommer Oskar?
  Ska vi gå ut, eller ska vi stanna hemma?
 • 2
  P-verb står på andra plats i
  frågeordsfrågor
  och
  påståenden
  .
  The p-verb holds the second position in
  interrogative questions
  and
  statements
  .
  P-verbi on toisena
  kysymyssana kysymyksissä
  ja
  väittämissä
  .
  Ex.
  Varifrån kom han?
  Hur mycket bensin behöver du?


  Han kommer snart.
  I det minsta huset i staden bor en gammal man.
 • 3
  I
  bisatser
  står p-verbet efter
  subjekt
  och
  satsadverbial
  , direkt före
  i/s-verb
  .
  In
  subordinate clauses
  the p-verb holds the position after the
  subject
  and
  clause adverbial
  , directly before the
  i/s-verb
  .
  Sivulauseissa
  P-verbi tulee
  subjektin
  ja
  lause adverbin
  jälkeen, juuri ennen
  i/s -verbiä
  .
  Ex.
  Jag undrar varför hon aldrig kommer?