Ordföljd: Subjekt, definition
Word order: Subject, definition
Sanajärjestys: Subjekti, määritelmä

 • 1
  Ett subjekt talar om vem, vilka eller vad som gör det som
  p-verbet
  (+
  i/s-verbet
  ) berättar om. Subjektet är oftast ett
  substantiv
  eller ett
  pronomen
  , med eller utan
  bestämning
  .
  A subject tells who or what is doing what the
  p-verb
  (+
  i/s-the verb
  ) is describing. The subject is most often a
  noun
  or a
  pronoun
  , either with our without an
  attribute
  .
  Subjekti kertoo sen kuka, ketkä tai mikä tekee sen mistä
  p-verbi
  (+
  i/s -verbi
  ) kertoo. Subjekti on useimmiten
  substantiivi
  tai
  promiini
  määritelmän
  kanssa tai ilman.
  Ex.
  Pojken kommer.
  Den lilla pojken som bor på tredje våningen kommer.
 • 2
  Subjektet kan också vara flera substantiv eller pronomen, med ord som binder ihop dem.
  The subject may also be several nouns or pronouns, with words that connect them.
  Subjekti voi myös olla useampi substantiivi tai pronomiini sanan kanssa joka sitoo ne yhteen.
  Ex.
  Lena och David kommer.
  Hon eller han kommer.
 • 3
  Verb
  i
  infinitivform
  , ofta med "att" före, kan också vara subjekt.
  A verb
  in
  the infinitive mood
  , often with "att" before it, may also be the subject.
  Verbi
  infinitiivi muodossa
  , usein sana ”att” edellä, voi myös olla subjekti.
  Ex.
  Att läsa svenska är fantastiskt roligt.
 • 4
  I
  frågeordsfrågor
  kan frågeord vara subjekt.
  In
  interrogative questions
  the interrogative may be the subject.
  Kysymyssana kysymyksissä
  voi kysymyssana olla subjekti.
  Ex.
  Vem ringde?
  Vilka vill ha te?
  (Det är vanligare att man använder utbrytning i sådana frågor.)
  (It is more commom to use a break out in such questions.)
  (Tällaisissa kysymyksissä on toki tavallisempaa käyttää taukoa.)
 • 5
  I alla svenska huvudsatser utom
  imperativsatser
  måste det finnas ett subjekt. Om det inte finns något naturligt subjekt har man en subjektmarkör subjektets plats.
  In all Swedish main clauses except
  the imperative clauses
  there must be a subject. If there is no natural subject, use a subject marker in the subject position.
  Kaikissa ruotsinkielisissä päälauseissa lukuun ottamatta
  imperatiivilauseita
  täytyy olla subjekti. Jos luonnollista subjektia ei ole on subjektin paikalla subjektimerkki.