Verb: Framtid
Verbs: The future
Verbi: Tulevaisuus

 • 1
  Svenskan har ingen särskild verbform som bara används när något händer i framtiden.
  The Swedish language has no special verb form that is used only when something will happen in the future.
  Ruotsinkielessä ei ole erityistä verbimuotoa jota käytetään vain kertomaan jostain mikä tapahtuu tulevaisuudessa.
 • 2
  Man kan alltid använda ett
  verb
  i
  presensform
  om man kan förstå av sammanhanget att en händelse sker i framtiden.
  You may always use a
  verb
  in
  the present
  when it is possible to understand from the context that something will happen in the future.
  Preesensissä
  olevaa
  verbiä
  voi käyttää aina silloin kun on mahdollista ymmärtää asiayhteydestä että jotakin tapahtuu tulevaisuudessa.
  Ex.
  Vi slutar snart.
  År 2100 ser nog världen annorlunda ut.
 • 3
  När man tänker på framtiden från nu kan man använda
  When you consider the future from now you may use
  Kun tulevaisuutta ajatellaan tästä hetkestä voidaan käyttää
  – "ska" + verb i
  infinitiv
  om sådant som är bestämt nu. (Man kan skriva "skall" istället för "ska".)
  – ska" + verb in
  the infinitive
  about things that are decided now. (You may write "skall" instead of "ska".)
  – ”ska” + verbi
  infinitiivissä
  Ex.
  Ska du gå på festen?
  Nej, jag ska vara hemma.

  – "tänker" + infinitiv om sådant som är planerat nu. I skriftspråk kan man använda "ämnar" istället för "tänker".
  – "tänker" + the infinitive about things that are planned now. In writing you may use "ämnar" instead of "tänker".
  – "tänker" + infinitiivi jostain sellaisesta joka on suunniteltu nyt. Kirjakielessä voi käyttää sanaa "ämnar" sanan "tänker" sijaan.
  Ex.
  Jag tänker flytta till Stockholm när jag har gått ut gymnasiet.
 • – "kommer att" + infinitiv om sådant som är oberoende av vilja.
  – "kommer att" + the infinitive about things that are independent of will.
  – "kommer att" + infinitiivi jostain sellaisesta joka on riippuvainen tahdosta.
  Ex.
  Han kommer nog att dö snart.
 • 4
  När man tänker sig att man är i framtiden kan man använda "kommer att" + infinitiv.
  When you consider yourself to be in the future you may use "kommer att" + the infinitive.
  Kun ajatellaan että olemme tulevisuudessa voidaan käyttää "kommer att" + infinitiivi
  Ex.
  Klockan nio i kväll kommer jag att vara på festen.
  Nästa år kommer vi att bo i Stockholm.
 • 5
  När man talar om framtiden i en berättelse i
  preteritum
  använder man
  When you talk about the future in a story told in
  the preterite
  you should use
  Kun puhutaan kertomuksessa
  tulevaisuudesta infinitiivissä
  – "skulle" + verb i
  infinitiv
  för något som var förutsagt eller bestämt.
  – "skulle" + verb in
  the infinitive
  for something that was predicted or decided.
  – "skulle" + verbi
  infinitiivissä
  Ex.
  På TV sade de att det skulle bli snö i morgon.
  Hon berättade att hon skulle gå på fest.

  – "tänkte" + infinitiv för något som var planerat då. I skriftspråk kan man använda "ämnade" istället för "tänkte".
  – "tänkte" + the infinitive for something that was planned then. In writing you may use "ämnade" instead of "tänkte".
  – "tänkte" + infinitiivi jostakin joka oli suunniteltu silloin. Kirjakielessä voi käyttää sanaa "ämnade" sanan "tänkte" sijaan.
  Ex.
  Han frågade när hon tänkte flytta till Stockholm.

  – "skulle (komma att)" + infinitiv om sådant som var oberoende av vilja, och när man tänkte sig att man var förflyttad till framtiden.
  – "skulle (komma att)" + the infinitive about things that were independent of will, and when you considered yourself being in the future.
  – "skulle (komma att)" + infinitiivi jostain sellaisesta joka oli riippuvainen tahdosta, ja kun ajateltiin että on siirrytty tulevaisuuteen.
  Ex.
  När han somnade visste han inte att han snart skulle (komma att) bli väckt igen.