Substantiv: Obestämd form plural, regelbundna, översikt Nouns: Indefinite form plural of regular nouns, outline Substantiivi: Epäsäännöllisen muodon monikko, säännölliset

 • 1
  Svenskan har fem olika ändelser som bildar
  plural
  av
  substantiv
  : -or, -ar, -er, -r och -n. En del substantiv har ingen pluraländelse utan är lika i
  singular
  och plural obestämd form.
  The Swedish language has five different endings that create
  the plural
  of
  nouns
  : -or, -ar, -er, -r and -n. Some nouns have no plural ending at all but are alike i the
  singular
  and plural indefinite form.
  Ruotsinkielessä on viisi eri päätettä jotka muodostavat
  substantiivin
  of
  monikon
  : -or, -ar, -er, -r and -n. Osalla substantiiveista ei ole monikkopäätettä vaan ovat samanlaisia
  yksikössä
  ja monikossa epämääräisessä muodossa.
 • 2
  Schema över substantivens pluraländelser
  Plural endings of regular nouns
  Säännöllisien substantiivien monikkopäätet
  För att veta vilken pluraländelse man ska välja kan man titta på substantivets genus och hur lexikonformen slutar. (Substantiv som inte passar in på reglerna här nedanför  har nästan alltid pluraländelserna -ar eller -er. Dessa pluralformer får man lära sig utantill.)
  To know what plural ending to select, look at the gender of the noun and how its dictionary form ends.
  (Nouns that don't fit the rules below nearly always have the plural endings -ar or -er. These plural forms must be learned by heart.)
  Tietääkseen minkä monikkopäätteen valita voi katsoa substantiivin sukua ja kuinka sanakirjamuoto päättyy. (Niillä substantiiveilla jotka eivät sovi alla oleviin sääntöihin on lähes aina monikkopääte -ar tai -er. Nämä monikkomuodot pitää opetella ulkoa.)

en-ord
Slutar på Pluraländelse Exempel
a -or en flicka ‒ flickor
-dom -ar en sjukdom ‒ sjukdomar
-(n)ing -ar en tidning ‒ tidningar
obet. e -ar en pojke ‒ pojkar
or -er en rektor ‒ rektorer
betonad
stavelse
-er en nation ‒ nationer
-else -r en händelse ‒ händelser
-ande en ordförande ‒ ordförande
-are en lärare ‒ lärare
-ende en gående ‒ gående
-iker en tekniker ‒ tekniker
ett-ord
betonad
vokal
-er ett parti ‒ partier
-eum/-ium -er ett museum ‒ muséer
obetonad vokal -n ett äpple ‒ äpplen
konsonant
ett barn ‒ barn