Ordföljd: Olika slags huvudsatsatser
Word order: Different kinds of main clauses
Sanajärjestys: Eri tyyppisiä lauseita

 • 1
  Den vanligaste typen av sats kallas huvudsats. En ensam huvudsats kan bilda en
  mening
  .
  Flera huvudsatser kan också tillsammans bilda en mening. Då brukar man binda ihop huvudsatserna med konjunktioner.
  The most common type of clause is called the main clause (Sw. huvudsats). One single main clause may create a
  sentence
  .
  Several main clauses may also create a sentence together. You usually bind the main clauses with conjunktions.
  Tavallisinta lausetyyppiä kutsutaan päälauseeksi. Yksittäinen päälause voi muodostaa
  lauseen
  .
  Useampi päälause yhdessä voi myös muodostaa virkkeen. Tällöin päälauseet sidotaan yhteen konjunktiolla.
 • 2
  Huvudsatser kan ha olika former:
  Main clauses may have different forms:
  Päälauseilla voi ola erilaisia muotoja:
  Påståenden
  Statements
  Väittämä
  Ex.
  Karin läser tidningen.
  Karin läser väl tidningen?
  Ja/nej-frågor
  Yes/No questions
  (Sw. ja/nej-frågor)
  Kyllä/ei
  -kysymyksiä
  Ex.
  Läser Karin tidningen?
  Frågeordsfrågor
  Interrogative questions
  Kysymyssana kysymyksiä
  Ex.
  Vad läser Karin?
  Imperativsatser
  Imperative clauses
  Imperatiivilauseita
  Ex.
  Läs tidningen!
 • 3
  Huvudsatser kan ha olika betydelser:
  Main clauses may have different meanings:
  Päälauseilla voi olla erilaisia tarkoituksia:
  Information (avslutas med punkt i skrift)
  Information (sentences end with a full stop in writing)
  Informatiivinen (päättyy kirjoitettaessa pisteeseen)
  Ex.
  Jag är bäst.
  Jag undrar vem som är bäst.
  Frågor (avslutas med frågetecken)
  Questions (sentences end with a question mark)
  Kysymys (päättyy kysymysmerkkiin)
  Ex.
  Jag är väl bäst?
  Är jag bäst?
  Vem är bäst?
  Kan du säga vem som är bäst?
  Uppmaningar (avslutas med utropstecken)
  Summons (sentences end with a exclamation mark)
  Kehotuksia (päättyvät huutomerkkiin)
  Ex.
  Var bäst!
  Du måste bli bäst!
  Känslouttryck (avslutas med utropstecken i skrift).
  Expressions of emotion (sentences end with a exclamation mark).
  Tunneilmaisuja (päättyvät kirjoitettaessa huutomerkkiin).
  Ex.
  Jag var bäst!
 • 4
  En del av en huvudsats som innehåller ett eget
  subjekt
  och ett eget
  p-verb
  kallas en bisats. Bisatser brukar också ha andra satsdelar.
  A part of a main clause that contains a
  subject
  and a
  p-verb
  of its own is called a subordinate clause (Sw. bisats). Subordinate clauses most often also have other clause elements.
  Osaa päälauseita joissa on oma
  subjekti
  ja
  p-verbi
  kutsutaan sivulauseeksi. Sivulauseissa on yleensä myös muita lauseosia.
  Ex.
  Huvudsats: Han läste att Europa hade förändrats.      Bisats: att Europa hade förändrats.