Ordföljd: Samordnande konjunktioner
Word order: Coordinating conjunctions
Sanajärjestys. Konjunktioiden yhteensovittaminen


 • 1
  En mening består av en eller flera huvudsatser. Den avslutas med punkt (.) frågetecken (?) eller utropstecken (!).
  Om meningen har flera huvudsatser binder man ihop dem med konjunktioner.
  Om man inte stryker några satsdelar (se likastrykning) när man sätter ihop satserna brukar man skriva kommatecken (,) före konjunktionen. Följande konjunktioner kan användas för att binda ihop två huvudsatser:
  A sentence is made up of one or several main clauses. It ends with a dot (.), a question mark (?) or an exclamation mark (!).
  If the sentence has several main clauses, they are connected with conjuctions.
  If you don't cut out some clause elements (See equal cutting) when you connect the clauses, there should be a comma (,) before the conjuction.

  The following conjuctions may be used to connect two main clauses:
  Virke muodostuu yhdestä tai useammasta päälauseesta. Se päättyy pisteeseen (.), kysymysmerkkiin (?) tai huutomerkkiin (!).
  Mikäli virkkeessä on useampi päälause sidotaan ne yhteen konjunktioilla.
  Mikäli mitään mitään lauseenosia ei korosteta (katso yhdenvertais korostus) kun lauseita yhdistetään on tapana kirjoittaa pilkku (,) ennen konjunktiota.

  Seuraavia konjunktioita voidaan käyttää sitomaan yhteen kaksi päälausetta:
 • 2
  "och" ‒ före ett tillägg
  "och" ‒ before an addition
  ”och” - ennen lisäystä
  Ex.
  Han sover, och hon läser.
  Var tyst, och lyssna på vad jag säger!
 • 3
  "eller" ‒ före ett alternativ
  "eller" ‒ before an alternative
  ”eller” - ennen vaihtoehtoa
  Ex.
  Ska han sova eller (ska han) läsa?
  I
  påståenden
  kombineras "eller" med "antingen" och "också".
  In
  statements
  "eller" is combined with "antingen" and "också".
  In
  Väittämässä
  ”eller” yhdistetään sanojen ”antingen” ja ”också” kanssa.
  Ex.
  Antingen ska han sova, eller också ska han läsa.
 • 4
  "men" ‒ före en motsats
  "men" ‒ before a contrast
  ”men” - ennen vastinetta
  Ex.
  Han sover, men hon läser.
 • 5
  "utan" ‒ före en betonad motsats när första satsen innehåller ett negativt ord, som "inte", "aldrig" eller "ingen".
  Satsdelar som är lika i de båda satserna brukar inte upprepas i den andra satsen.
  "utan" ‒ before an accented contrast when the first clause contains a negative word, like "inte", "aldrig" eller "ingen".
  Clause elements that are the same in both clauses are often cut out in the second clause.
  ”utan” ennen painotettua vastinetta kun ensimmäinen lause csisältää negatiivisen sanan , kuten ”inte”, ”aldrig” tai ”ingen”.
  Lauseenosia jotka ovat samanlaisia molemmissa lauseissa ei ole tapana toistaa toisessa lauseessa.
  Ex.
  Han sover inte utan (han) läser.
 • 6
  "för" ‒ före en orsak
  "för" ‒ before a cause
  ”för” - ennen syytä
  Ex.
  Han sover, för han är trött.
 • 7
  "så" ‒ före ett resultat
  "så" ‒ before a result
  ”så” - ennen ratkaisua
  Ex.
  Hon frös, så hon tog på sig en jacka.
Se också Likastrykning.
See also Equal cutting.
Katso myös Yhdenvertaispoistot.