Ordföljd: Frågemarkörer
Word order: Question markers
Sanajärjetys: Kysymysmerknnät

 • 1
  Man kan fråga med ett
  påstående
  som har en frågemarkör ("väl", "eller hur" m.fl.). Då visar man att man är osäker eller att man väntar sig ett visst svar.
  You may ask a question with a
  statement
  that has a question marker ("väl", "or hur" and others). Then you are showing that you are unsure or that you expect a certain answer.
  Väittämällä
  jossa on kysymysmerkki (”väl”, ”eller hur” ym.) voi esittää kysymyksen. Tällöin osoitetaan että ollaan epävarmoja tai odotetaan tiettyä vastausta.
  Ex.
  Vi ska väl äta klockan sex?


  (Jag tror att vi ska äta klockan sex, men jag är inte säker. Jag tror att du ska svara "Ja" på frågan.)
 • 2
  "väl" är en sådan frågemarkör. Den placeras på platsen för
  satsadverbial
  .
  Övriga frågemarkörer placeras sist i
  meningen:
  "eller hur", "hoppas jag", "då" och "va´". (Använd bara "va´" i informellt talspråk.)
  "väl" is such a question marker. It is placed in the position of the
  clause adverbial
  .
  Other question markers are placed last in the
  sentence
  : "eller hur", "hoppas jag", "då" and "va´". (Only use "va´" in informal speech.)
  ”Väl” on tällainen kysymysmerkintä. Se tulee
  lauseadverbiaalin
  .
  paikalle. Muut kysymysmerknnät asetetaan
  virkkeessä
  : viimeiseksi:"eller hur", "hoppas jag", "då" ja "va´" (Käytä sanaa "va´" ainoastaan epävirallisessa puhekielessä.)
 • 3
  Om man väntar sig svaret "Ja", frågar man positivt.
  If you expect the answer "Ja", ask the question in a positive way.
  Mikäli odotetaan vastausta ”ja”, kysytään positiivisesti.
  Ex.
  Han kommer väl idag?
    ‒ Ja / (Nej).
  Han kommer idag, hoppas jag?
    ‒ Ja / (Nej).

  Han kommer i morgon då?
    ‒ Ja / (Nej)
 • 4
  Om man väntar sig svaret "Nej", frågar man negativt.
  If you expect the answer "Nej", ask the question in a negative way.
  Mikäli odotetaan vastausta ”Nej”, kysytään negatiivisesti.
  Ex.
  Han kommer väl inte idag?
    ‒ Nej / (Jo).
  Han kommer inte idag, eller hur?
    ‒ Nej / (Jo).
 • 5
  "Kanske" kan också användas som frågemarkör. Då betyder "kanske" ungefär "tycker/känner du/ni att".
  "Kanske" may also be used as a question marker. Then "kanske" means approximately "do you think/feel that".
  Sanaa ”Kanske” voidaan myös käyttää kysymysmerkkintänä. Silloin ”Kanske” tarkoittaa suunnilleen "tycker/känner du/ni att".
  Ex.
  Vi ska kanske åka hem?
    = Tycker du/ni att vi ska åka hem?

  Du vill kanske vara ifred?
    = Känner du att du vill vara ifred?