Ordföljd: Påståenden, användning
Word order: Statements, usage
Sanajärjetys: Väittämä, käyttö

 • 1
  Påståendeformen
  används när man påstår eller berättar något, alltså när man ger information.
  I skrift avslutas meningar som innehåller sådana påståenden med punkt (.)
  The
  statement
  form is used when you state or tell something, that is when you give information.
  In writing a sentence that contains such a statement ends with a dot (.)
  Väittämämuotoa
  käytetään kun joku väittää tai kertoo jotain, eli kun annetaan tietoja. Kirjoitettaessa lauseet jotka sisältävät tällaisen väittämän päättyvät pisteeseen (.)
  In writing a sentence that contains such a statement ends with a dot (.)
  Ex.
  Jag heter Svensson.
 • 2
  Man kan använda påståendeformen för att uttrycka en känsla. I skrift avslutas sådana påståenden med utropstecken (!).
  You may also use the statement form to express a feeling. In writing such statements are often ended with an exclamation mark (!).
  Väittämämuotoa voidaan käyttää ilmaisemaan tunnetta. Kirjoitettaessa tällaiset väittämät päättyvät huutomerkkiin (!).
  Ex.
  Du är tokig!
 • 3
  Man kan fråga med påståendesatser som börjar med "Jag undrar" och fortsätter med en
  frågebisats
  .
  You may ask a question with a statement clause that begins with "Jag undrar" and continues with a
  question clause
  .
  Voit esittää kysymyksen väittämälauseella joka alkaa sanoilla ”Jag undrar” ja jatkuu
  kysmyssivulauseella
  .
  Ex.
  Jag undrar om man får parkera här?
    = Får man parkera här?
  4
  Sådana frågor är särskilt vanliga när man frågar personer man inte känner. Man kan börja frågan med "Förlåt" eller "Ursäkta" för att påkalla uppmärksamheten.
  Such questions are especially common when you ask a question to a person you do not know. You may begin the question with "Förlåt" or "Ursäkta" to call for attention.
  Tällaiset kysymykset ovat erityisen tavallisia silloin kun kysytään tuntemattomalta henkilöltä Kysymyksen voi aloittaa sanoilla ”Förlåt”, tai ”Ursäkta” saadakseen huomioon.
  Ex.
  Ursäkta, jag undrar om ni har apelsiner här?
  Förlåt, jag undrar när tåget till Malmö går?