Ordföljd: Ja/Nej-frågor, användning
Word order: Yes/No-questions, usage
Sanajärjestys: Kyllä/Ei -kysymykset, käyttö

 • 1
  Ja/Nej-frågor börjar med ett
  p-verb
  .
  Yes/No-questions begin with a
  p-verb
  .
  Kyllä/Ei kysymykset alkavat
  p-verbillä
  .
  Ex.
  Bor du här?
 • 2
  När man börjar en fråga med ett p-verb väntar man sig svaret "Ja"/"Jo" eller "Nej" (+ ev. ett
  påstående
  ).
  If you start a question with a p-verb you expect the answer "Ja"/"Jo" or "Nej" (+ possibly a
  statement
  ).
  Kun kysymys aloitetaan p-verbillä, odotetaan vastauksen olevan ”Ja”/”Jo” tai ”Nej” ( + mahdollinen
  väittämä
  ).
  Ex.
  Har alla kommit?
  Ja, det har de.
  Nej, det har de inte.
  Undantag: När man vill vara artig använder man ofta en Ja/Nej-fråga +
  en frågebisats
  , istället för en frågeordsfråga. Normalt väntar man sig alltså inte svaret "Ja" eller "Nej" på en sådan fråga, utan man vill veta det som anges i frågebisatsen.
  Exception: to be polite you can use a Yes/No question + a
  question clause
  , instead of an interrogative question. Normally you don't expect the answer "Ja" or "Nej" to such a question. Instead you want to know what is mentioned in the subordinate question clause.
  Poikkeus: Kun halutaan olla kohtelias, käytetään usein Kyllä/Ei -kysymystä +
  kysymyssivulausetta
  , kysymyssanakysymyksen sijaan. Normaalisti tällaiseen kysymykseen ei siis odoteta vastausta ”Kyllä” tai ”Ei”, vaan halutaan tietää se mitä tarjotaan kysymyssivulauseessa.
  Ex.
  Kan du säga mig hur mycket klockan är?
    = Hur mycket är klockan?
 • 3
  Påståenden
  med frågemarkör brukar man också svara "Ja"/"Jo" eller "Nej" på. När man använder en sådan fråga visar man vilket svar man väntar sig.
  Statements
  with question markers are most often answered with "Ja"/"Jo" or "Nej". When you use such a question you show what answer you are expecting.
  Väittämiin
  , joissa on kysymysmerkintä on tapana vastata ”Ja”/”Jo” tai ”Nej”. Kun käytetään tällaista kysmystä, osoitetaan minkälaista vastausta odotetaan.
  Ex.
  Du är väl hungrig?
    ‒ Ja / (Nej).
 • 4
  Frågor som börjar med p-verb används ofta som en reaktion på ett påstående.
  Questions that begin with a p-verb are often used as reactions to statements.
  Kysymyksiä jotka alkavat p-verbillä käytetään usein reaktiona väittämässä.
  Ex.
  Jag har så ont i huvudet.
  Har du?
  Ja.


  Jag kommer inte i morgon.
  Gör du inte?
  Nej.
 • 5
  P-verbet i påståendet upprepas i reaktionsfrågan om det är "blir"/"blev", "får"/"fick", "har"/"hade",
  "kan"/"kunde", "måste", "ska"/"skulle", "vill"/"ville" eller "är"/"var".
  The p-verb in a statement can be repeated in a reaction question if it is "blir"/"blev", "får"/"fick", "har"/"hade", "kan"/"kunde", "must", "ska"/"skulle", "vill"/"ville" or "är"/"var".
  Reaktiokysymyksessä väittämän p-verbi toistetaan mikäli se on "blir"/"blev", "får"/"fick", "har"/"hade","kan"/"kunde", "måste", "ska"/"skulle", "vill"/"ville" tai "är"/"var".
  Ex.
  Du får inte göra så där.
  Får jag inte?


  Hon var bäst av alla.
  Var hon?
  I andra fall använder man "gör"/"gjorde" i reaktionsfrågan.
  In other cases "gör"/"gjorde" is used in the reaction question.
  Muissa tapauksissa reaktiokysymyksissä käytetään "gör"/"gjorde" .
  Ex.
  Vi kommer i morgon.
  Gör ni?


  Han slösade bort alla sina pengar.
  Gjorde han?
  Jfr Svar på Ja/Nej-frågor
 • 6
  Ja/Nej-frågor kan också användas för att uttrycka känslor och åsikter. Då avslutas de ofta med utropstecken (!) i skrift.
  Yes/no-questions may also be used to express feelings and opinions. Then they often end with an exclamation mark (!) in writing.
  Vrt. Vastaus Kyllä/Ei -kysymyksiin Kyllä/Ei – kysymyksiä voidaan myös käyttää ilmaisemaan tunteita ja mielipiteitä. Tällöin ne kirjoitettaessa päättyvät usein huutomerkkiin (!).
  Ex.
  Är du tokig!
    = Du gör något tokigt.