Substantiv: Strykning i bestämd form
Nouns: Cutting out in the definite form
Substantiivi: Poistaminen määrätyssä muodossa

 • Tänk på följande när du bildar
  bestämd form
  av
  substantiv
  :
  Note this when you create
  the definite form
  of a
  noun
  :
  Mieti seuraavaa kun muodostat
  substantiivin
  määrättyä muotoa
  :
 • 1
  Ett-ord
  som slutar på obetonat "el", "en" eller "er" tappar oftast "e" i bestämd form singular och plural.
  Ett-words
  that end with unaccented "el", "en" or "er" most often lose "e" in the definite form singular and plural.
  Ett-sana
  jotka loppuvat painottomaan ”el”, ”en” tai ”er” , otetaan ”e” pois.
  Ex.
  ett exempel ‒ (det goda) exemplet ‒ (de goda) exemplen

  ett tecken ‒ (det hemliga) tecknet ‒ (de hemliga) tecknen

  ett fönster ‒ (det öppna) fönstret ‒ (de öppna) fönstren
 • 2
  Substantiv som slutar på "eum "och "ium" tappar "um" i bestämd form.
  Nouns that end with "eum "and "ium" lose "um" in the definite form.
  Substantiivi joka päättyy ”eum” ja ”ium” menettää ”um” määrätyssä muodossa.
  Ex.
  ett gymnasium ‒ (det bästa) gymnasiet ‒ (de bästa) gymnasierna