Substantiv: Användningen av bestämd form
Nouns: Usage of the definite form
Substantiivi: Määrätyn muodon käyttö

 • 1
  Använd
  bestämd form
  om du tror att den som lyssnar eller läser vet vilket exemplar man menar av det som
  substantivet
  betecknar.
  Use
  the definite form
  when you think that the listener knows which copy of the
  the noun
  you are referring to.
  Käytä
  määrättyä muotoa
  silloin kun uskot että se joka kuuntelee tai lukee tietää mitä kappaletta tarkoitat siitä mitä
  substantiivi
  ilmaisee.
 • 2
  Man använder alltså bestämd form:
  This means that you should use the definite form:
  Määrättyä muotoa käytetään:
  – när man talar om något som man har presenterat tidigare
  – when you talk about something that you have introduced earlier
  – kun puhutaan jostain mikä on esitelty aikaisemmin.
  Ex.
  Jag har en son och två döttrar. Pojken heter Krister och flickorna heter Anna och Stina.


  – när man talar om något som alla känner till
  – when you talk about something that everyone knows about
  – Kun puhutaan jostain minkä kaikki tietävät.
  Ex.
  Solen skiner.
       (Alla vet vilken sol det är.)

  – när det av andra skäl är klart vad man menar
  – when for another reason it is known what you are referring to
  – kun muusta syystä on selvää mitä tarkoitetaan
  Ex.
  Jag har ont i magen.
       (Alla förstår vilken mage jag har ont i.)


  Köp Storbagarns bröd! Priset är lågt och smaken underbar.
       (Alla förstår att det är brödets pris och smak det gäller.)
 • 3
  Före bestämd form används inte
  presenteringsord
  . Däremot har man oftast adjektivartikel ("den", "det" och "de") före
  adjektiv
  + substantiv i bestämd form. För att särskilt peka på substantivet kan man också använda "den/det/de" + "här"/"där".
  Introductory words
  are not used before the definite form, but an adjective article ("den", "det" and "de") is most often used before an
  adjective
  + a noun in the definite form. Use "den/det/de" + "här"/"där"if you want to "point at" the noun.
  Ennen määrättyä muotoa ei käytetä
  esittelysanaa
  Sitävastoin käytetään useimmiten adjektiiviartikkelia ("den", "det" ja "de") ennen
  adjektiivia
  + substantiivia määrätyssä muodossa. Erityisesti substantiivia osoittamaan voidaan myös käyttää "den/det/de" + "här"/"där".