Substantiv: Suffix II
Nouns: Suffixes II
Substantiivi: Suffiksi II (loppuliite)

 • 1
  Många
  substantiv
  är bildade av
  adjektiv
  ,
  verb
  eller andra substantiv med hjälp av ett
  suffix
  . Man kan inte själv bilda nya substantiv hur som helst genom att använda suffix, men man har nytta av att känna till olika suffix när man stöter på nya ord.
  Many
  nouns
  are created from an
  adjective
  , a
  verb
  or another noun with help of a
  suffix
  . You may not create new nouns yourself in any way by using suffixes, but if you know how different suffixes are used you will have an idea about what new words may mean when you encounter them.
  Suffiksin avulla luodaan
  substantiiveja
  adjektiiveista
  verbeistä
  tai toisista substantiiveista. Et voi luoda uusia substantiiveja itse, mutta jos tiedät miten eri
  suffiksit
  . on helpompi ymmärtää mitä uudet sanat tarkoitavat kun törmäät niihin.
 • 2
  Vissa substantiv är bildade av adjektiv. De kan ha suffixet -het, -itet eller -lek.
  Some nouns are created from adjectives. They may have the suffix -het, -itet or -lek.
  Tietyt substantiivit muodostetaan adjektiiveista. Niillä voi olla loppuliite -het, -itet tai -lek.
  Ex.
  en säkerhet
  en objektivitet
  en nervositet
     (av "nervös" ‒
  vokalen
  ändras)

  en kärlek
  en storlek
 • 3
  Adjektiv som slutar på -isk motsvaras av en-substantiv med suffixet -iker (personer) eller -ism.
  Adjectives that end with-isk have equivalent en-nouns with the suffix -iker (persons) or -ism.
  Adjectives that end with-isk vastaa substantiivia loppuliitteellä -iker (henkilöitä) tai -ism.
  Ex.
  en tekniker
  en idealism
       (Jfr teknisk, idealisk)
 • 4
  En del substantiv är bildade av andra substantiv. De betecknar personer och kan ha suffixet -ist eller -är.
  Some nouns are created from other nouns. They represent persons and may have the suffix -ist or -är.
  Osa substantiiveista muodostetaan toisista substantiiveista. Ne tarkoittavat henkilöitä ja niillä voi olla loppuliite -ist tai -är.
  Ex.
  en bilist
  en kapitalist
  en pensionär
       (Jfr en bil, ett kapital, en pension)
 • 5
  Några suffix hör inte ihop med en särskild ordklass. Substantiv med suffixen -dom, -skap och -nad är bildade av verb, adjektiv eller andra substantiv.
  Some suffixes do not belong to a certain word class. Nouns with the suffixes -dom, -skap and --nad can be created from verbs, adjectives or other nouns.
  Muutama suffiksi ei kuulu yhteen minkään tietyn sanaryhmän kanssa. Substantiivi loppuliitteellä -dom, -skap ja -nad muodostetaan verbistä, adjektiivista tai toisesta substantiivista.
  Ex.
  en fattigdom
  en barndom
  en kunskap
  en galenskap
  en byggnad


  en tystnad
       (Jfr fattig, barn, kunna, galen, bygga, tyst)
 • 6
  Suffixen -a, -inna och -er används bara i personbeteckningar för kvinnor. -a-orden betecknar alltid nationalitet.
  The suffixes -a, -inna and -erska are only used about women. The -a words always represent nationality.
  Loppuliitteitä -a, -inna ja -erska käytetään vain naisten henkilötunnisteissa. -a -sana tarkoittaa aina kansallisuutta.
  Ex.
  en svenska
  en författarinna
  en sångerska
 • 7
  Andra substantiv är bildade med hjälp av substantiv-prefix. Det finns också sammansatta substantiv och korta substantiv som är bildade på annat sätt.
  Other nouns are created with the help of prefixes. There are also compound nouns and short nouns that are created in other ways.
  Muita substantiiveja muodostetaan substantiivi etuliitteiden. avulla. On myös olemassa yhdistettyjä substantiiveja ja lyhyitä substantiiveja jotka on muodostettu eri tavalla.