Substantiv: Suffix I
Nouns: Suffixes I
Substantiivi: Suffiksi I (loppuiite)

 • 1
  Många
  substantiv
  är bildade av
  verb
  med hjälp av
  suffix
  . Man kan inte själv bilda nya substantiv hur som helst genom att använda suffix, men man har nytta av att känna till olika suffix när man stöter på nya ord.
  Many
  nouns
  are created from a
  verb
  with help of
  suffixes
  . You may not create new nouns yourself in any way by using suffixes, but if you know how different suffixes are used you will have an idea about what new words may mean when you encounter them.
  Moni
  substantiivi
  muodostetaan
  verbistä
  jälkiliitteen
  . avulla. Uusia substantiiveja ei voi itse muodostaa ihan miten vain käyttämällä loppuliitettä, mutta on hyötyä tuntea eri loppuiitteiden merkitys kun käytetään uusia sanoja.
 • 2
  -(n)ing.


  Dessa substantiv betecknar något som man gör, eller resultatet av något som man har gjort.
  These nouns represent something that is done, or the result of something that has been done.
  Nämä substantiivit kuvaavat jotain mitä tehdään tai tulosta jostain mitä on tehty.
  Ex.
  en läsning
  Det är vanligt att man bildar -ning-substantiv av
  partikelverb
  . Då sätter man partikeln först i substantivet.
  -ning-nouns are often created from
  phrasal verbs
  . The particle is then placed first in the noun.
  -Tavallisesti -ning -substantiivi muodotetaan
  partikkeliverbistä
  . Tällöin partikkeli laitetaan substantiivissa ensimmäiseksi.
  Ex.
  en nedläggning
    (av "lägga ned")
  När substantiv på -ning bildas av intransitiva verb betecknar de något som man gör en gång. Annars används suffixet -ande.
  When -ning-nouns are created from intransitive verbs they represent something that is done once. In other cases the suffix -ande is used instead.
  Kun -ning substantiivi muodotetaan intransitiivisesta verbistä tarkoittaa se jotain mitä tehdään yhden kerran. Muutoin käytetään loppuliitettä -ande.
  Jfr
  Vi hörde en viskning i den tysta natten.
  Vi hörde länge viskandet från barnens rum.
  Verb som slutar på -era, -na eller
  konsonant
  + -"la" eller "ra" får -ing när de förvandlas till substantiv.
  Verbs that end with-era, -na or a
  consonant
  + -"la" or "ra" get -ing when they are transformed into nouns.
  Vebit jotka päättyvät -era, -na tai
  konsonanttiin
  + ”la” tai ”ra” saavat liitten -ing silloin kun ne muutetaan sybstantiiviksi.
  Ex.
  en parkering
  en räkning
  en handling
  en säkring
  -ing kan också bilda beteckning på en person med en särskild egenskap.
  -ing may also create a person of a certain quality.
  -ing voi myös muodostaa kuvauksen henkilöstä jolla on jokin erityinen ominaisuus
  Ex.
  en smålänning
    = en person från Småland (obs.
  vokalen
  ändras)

  en fyraåring
    = ett barn som är fyra år
 • 3
  -ande

  Verb som slutar på betonad
  vokal
  i
  imperativ
  får i stället suffixet -ende.
  Verbs that end with accented
  vowel
  in
  the imperative
  get the suffix -ende instead of -ande.
  Verbi joka päättyy
  imperatiivissa
  painotettuun
  vokaaliin
  saa sen sijaan loppupäätteen -ende.


  När ett substantiv med suffixet -ande eller-ende är
  ett-ord
  betecknar det en aktivitet.
  When a noun with the suffix -ande or-ende is an
  ett-word
  , it represents an activity.
  Kun substantiivi jonka loppuliite on -ande tai -ende on
  ett-sana
  , tarkoittaa se jotain aktiviteettia.
  Ex.
  Du måste sluta med läsandet på nätterna.
  Han har ett vackert leende.
  När ett substantiv med suffixet -ande eller -ende är
  en-ord
  betecknar det en person.
  When a noun with the suffix -ande or -ende is an
  en-word
  , it represents a person.
  Kun substantiivi jonka loppuliite on -ande tai -ende on
  en-sana
  , tarkoittaa se jotain henkilöä.
  Ex.
  en studerande
    (= en person som studerar)
  en gående
    (= en person som går)
 • 4
  -are, -ör


  Dessa substantiv betecknar ofta personer.
  These nouns often represent people.
  Nämä substantiivit tarkoittavat usein henkilöä.
  Ex.
  en invandrare
  en frisör
 • 5
  -else, -an


  Dessa suffix har ingen särskild betydelse
  These suffixes have no special meaning.
  Näillä loppuliitteillä ei ole mitään erityistä merkitystä.
  Ex.
  en anklagelse
  en önskan
 • 6
  Suffixet -ator och suffix som slutar på -ion (-ion, -ation, -sion, -ssion eller -tion) bildar substantiv av verb som slutar på -era. Då försvinner "era" och ersätts med suffixet.
  The suffix -ator and suffixes that end with-ion (-ion, -ation, -sion, -ssion or -tion) create nouns from verbs that end with-era. The "era" is cut out and is replaced with the suffix.
  Loppuliite -ator ja loppuliite joka päättyy -ion (-ion, -ation, -sion, -ssion or -tion) cmuodostavat substantiivin verbistä joka päättyy -era. Tällöin ”era” katoaa ja korvataan loppuliitteellä.
  Ex.
  en agitator (flera agitatorer)
  en organisation
  en recension
  en division


  en diskussion
  en funktion
    (av agitera, organisera, recensera, dividera, diskutera, fungera)
Det finns ännu fler substantivsuffix. Visa mer!
There are more suffixes used to create nouns. Show more!
Substantiivisuffikseja on vielä enemmän Näytä lisää!