Pronomen: Genitivpronomen
Pronouns: in the genitive
Pronomini: Genetiivipronomini

 • 1
  Genitivpronomen ersätter
  substantiv
  i
  genitivform
  .
  Pronouns in the genitive replace
  nouns
  in
  the genitive
  .
  Genetiivipronomini
  korvaa
  substantiivin
  .

En ägare Flera ägare
min/mitt/mina vår/vårt/våra
din/ditt/dina er/ert/era
hans/sin/sitt/sina
hennes/sin/sitt/sina
dess/sin/sitt/sina
ens/sin/sitt/sina
deras/sin/sitt/sina

 • 2
  "Min", "din", "sin", "vår" och "er" används före
  en-ord
  . "Mitt", "ditt", "sitt", "vårt" och "ert" används före
  ett-ord
  . "Mina", "dina", "sina", "våra" och "era" används före
  plural
  .
  "Min", "din", "sin", "vår" and "er" are used before
  en-words
  . "Mitt", "ditt", "sitt", "vårt" and "ert" are used before
  ett-words
  . "Mina", "dina", "sina", "våra" and "era" are used before
  plural
  .
  "Min", "din", "sin", "vår" ja "er" käytetään ennen
  en-sanaa
  . "Mitt", "ditt", "sitt", "vårt" ja "ert" käytetään ennen
  ett-sanaa
  . "Mina", "dina", "sina", "våra" ja "era" käytetään ennen
  monikoa
  .
  Ex.
  Har du sett min väska?
    
  Har du sett mitt papper?
    
  Har du sett mina böcker?
 • 3
  Använd "hennes" när du syftar på en flicka eller en kvinna.
  Use "hennes" when you are referring to a girl or a woman.
  Käytä ”hennes” kun tarkoitat tyttöä tai naista
  Ex.
  Har Karin kommit?
  Nej, men hennes bror är här.
 • 4
  Använd "hans" när du syftar på en pojke eller en man.
  Use "hans" when you are referring to a boy or a man.
  Käytä ”hans” kun tarkoitat poikaa tai miestä
  Ex.
  Har Gunnar kommit?
  Nej, men hans bror är här.
 • 5
  Använd "dess" när du syftar på något som inte är en människa.
  Use "dess" when you are referring to something that is not a human being.
  Käytä ”dess” kun tarkoitat jotain mikä ei ole ihminen
  Ex.
  Jag tycker om filmen för dess fantastiska foto.
  6
  "Dess" används mest i skriftspråk. I tal, och ofta även i skrift, uttrycker man sig hellre på annat sätt.
  "Dess" is mostly used in writing. In speech, and often also in writing, people tend to express themselves in other ways.
  ”Dess” sanaa käytetään enemmän kirjakielessä. Puhekielessä, ja usein myös kirjakielessä, ilmaistaan itseään mielummin jollakin muulla tavalla.
  Ex.
  Jag tycker om filmen för det fantastiska fotot.
 • 7
  Använd "deras" för alla slags substantiv och pronomen i plural.
  Use "deras" for all kinds of nouns and pronouns in plural.
  Käytä sanaa ”deras” kaikenlaisten monikossa olevien substantiivien ja pronominen kanssa.
  Ex.
  De förlovade sig utan att deras föräldrar visste om det.
 • 8
  Använd "hans", "hennes", "dess", "ens" och "deras" i
  subjekt
  .
  Use "hans", "hennes", "dess", "ens" and "deras" in
  subjects
  .
  Käytä "hans", "hennes", "dess", "ens" ja "deras"
  subjektissa
  .
  Ex.
  Hans busskort är borta.
 • 9
  "Hans", "hennes", "dess", "ens" och "deras" används också i andra satsdelar om subjektet inte är ägare till det som kommer efter genitivpronomenet.
  "Hans", "hennes", "dess", "ens" and "deras" are also used in other clause elements if the subject is not  the owner of what comes after the genitive pronoun.
  "Hans", "hennes", "dess", "ens" ja "deras" käytetään myös muissa lauseenosissa ja ellei subjekti ole omistaja sille mikä tulee genetiivipronominin jälkeen.
  Ex.
  Har du hittat hans busskort?
 • 10
  De genitivformer som börjar på "s" (sin, sitt och sina) används i andra satsdelar än subjekt när subjektet är ägare.
  The genitives that begin with "s" (sin, sitt and sina) are used in other clause elements than subject when the subject is the owner.
  Genetiivimuoto joka alkaa ”s”:llä (sin, sitt ja sina) käytetään muissa lauseenosissa kuin subjektissa kun subjekti on on omistaja.
  Ex.
  Sven hittade sitt busskort.
     (Det var alltså Svens busskort.)

  Jfr  Åke hittade Svens kort = Han hittade hans kort.
 • 11
  Substantivet kan strykas när det är självklart vilket det ska vara.
  The noun may be cut out when it is clear what it should be.
  Substantiivi voidaan jättää pois silloin kun on päivänselvää mikä se on.
  Ex.
  Ska vi ta din bil eller min (bil)?
 • 12
  Obs! När det är självklart vem som är ägaren använder man
  bestämd form
  av substantivet, inte genitivpronomen + obestämd form.
  Note: When it is clear who the owner is, use
  the definite form
  of the noun, not a pronoun in the genitive + indefinite form.
  Huom! Kun on päivänselvää kuka on omistaja käytetään
  määrättyä muotoa
  Ex.
  Hon har brutit benet.
  Har du förlorat förståndet!