Pronomen: "Man", "en", "ens"
Pronouns: "Man", "en", "ens"
Pronomini: ”Man”, ”en”, ”ens”

 • 1
  "Man" används som subjektmarkör i
  aktiva
  satser när man talar om en eller flera människor, men inte om några särskilda personer.
  "Man" is used as a subject marker in
  active
  clauses when you talk about one or several people but not about any certain person.
  Sanaa ”man” käytetään subjektimerkkinä
  aktiivisissa
  lauseissa silloin kun puhutaan yhdestä tai useammasta henkilöstä, mutta ei kenestäkään henkilöstä erityisesti.
  Ex.
  Man får inte gå på gräsmattan.
 • 2
  "En/sig" används i
  objekt
  och efter
  prepositioner
  i
  adverbial
  . Använd "en" om
  subjektet
  och objektet/adverbialet är olika personer, saker e.d. Använd "sig" om subjektet och objektet/adverbialet är samma person, sak e.d. Jfr Pronomen i subjekt- och objektform.
  "En/sig" is used in
  objects
  and after
  prepositions
  in
  adverbials
  . Use "en" if the
  subject
  and the object/adverbial are different persons or things.Use "sig" if the subject and the object/adverbial are the same person or thing. Cp Pronouns in subject and object form.
  "En/sig" käytetään
  objektissa
  ja
  adverbiaalissa
  preposition
  . Käytä ”en” -sanaa jos
  subjekti
  subjekti ja objekti/adverbiaali ovat eri henkilöitä, asioita jne. Käytä ”sig” -sanaa jos subjekti ja objekti/adverbiaali ovat sama henkilö, asia jne. Vrt Pronomini subjekti- ja objektimuodossa.
  Ex.
  Ingen kan hjälpa en, om man inte hjälper sig själv.
 • 3
  "Ens/sin/sitt/sina" är
  genitivformer
  och betecknar "ägaren".
  "Ens/sin/sitt/sina" are
  genitives
  and represent "the owner".
  "Ens/sin/sitt/sina" ovat
  genetiivimuotoja
  jotka tarkoittavat ”omistajaa”.
  Ex.
  Man måste vara hjälpsam mot sina vänner.


  Ingen kan hjälpa en så bra som ens vänner (kan).
 • 4
  Använd inte formerna som börjar på "s" i subjekt. De får bara användas när subjektet är "ägare". Jfr Genitivpronomen
  Do not use the forms that begin with "s" in subjects. Only use them when the subject is the "owner". Cp Pronouns in the genitiv
  Älä käytä muotoja jotka alkavat subjektissa ”s”:llä. Niitä voidaan käyttää ainoastaan silloin kun subjekti on ”omistaja”. Vrt Genetiivipronomini