Pronomen: "Ingen"/"inte någon"
Pronouns: "Ingen"/"inte någon"
Pronomini: "Ingen"/"inte någon"

 • 1
  "Ingen" och "någon" syftar på
  substantiv
  som har
  en-genus
  .
  "Ingen" and "någon" are referring to
  nouns
  that have
  en-gender
  .
  "Ingen" ja "någon" viittaavat
  substantiiviin
  jolla on
  en-suku
  .
  Ex.
  Ingen (människa) förstår mig.
  Har vi någon frukt hemma?
 • 2
  "Inget" och "något" syftar på substantiv som har ett-genus, och de används också självständigt.
  "Inget" and "något" are referring to nouns that have ett-gender, and they are also used independently.
  "Inget" ja "något" viittaavat substantiiviin joka on ett-sukuinen, ja sitä käytetään myös itsenäisesti.
  Ex.
  Det är inget problem.
  Sade du något?
  Jag förstår inget av det här.
 • 3
  "Inga" och "några" syftar på substantiv i
  pluralform
  .
  "Inga" and "några" are referring to nouns in
  the plural
  .
  "Inga" ja "några" viittaavat
  monikkomuotoiseen
  substantiiviin.
  Ex.
  Hon har inga vänner.
  Jag vill ha några äpplen.
 • 4
  "Ingen" är en kortare form för "inte någon", men man kan inte alltid använda "ingen" istället för "inte någon":
  "Ingen" is a shorter form for "inte någon", but you may not always use "ingen" instead of "inte någon":
  "Ingen" on lyhyempi versio sanoista "inte någon", mutta aina voi käyttää ”ingen” sen sijaan että käyttäisi ”inte någon”:
 • 5
  När "inte" och "någon" står tillsammans kan man välja om man ska använda "ingen" eller "inte någon". Därför kan man alltid använda "ingen" när det är
  subjekt
  , ensamt eller tillsammans med andra ord.
  When "inte" and "någon" are placed together you may choose if you wish to use "ingen" or "inte någon". Therefore you can always use "ingen" when it is a
  subject
  , alone or together with other words.
  Kun "inte" ja "någon" ovat yhdessä voi valita käyttääkö ”ingen” vai ”inte någon”. Tämän takia voi aian käyttää ”ingen” kun se on
  subjekti
  Ex.
  Här får inte någon komma fram. = Här får ingen komma fram.

  Han sade att inte någon skulle komma. = Han sade att ingen skulle komma.
 • 6
  I
  bisatser
  kan man bara ha "ingen" i subjekt, inte i andra satsdelar. I andra fall ska ju
  p-verbet
  stå mellan "inte" och "någon", så de står inte tillsammans.
  In
  subordinate clauses
  "ingen" may only be used in subjects, not in other clause elements. In other cases the
  p-verb
  must come between "inte"and "någon", so the two words are not placed together.
  Sivulauseissa
  ”ingen” voidaan käyttää vain subjekteissa, ei tosissa lause elementeissa. Toisissa tapauksissa
  p-verbin
  pitää olla ”inte” ja ”någon” välillä
  Ex.
  Han sade att han inte kände någon av de närvarande.
 • 7
  I huvudsatser där p-verbet inte har
  i/s-verb
  ,
  partikel
  eller
  preposition
  kan "ingen" stå i
  objekt
  .
  In main clauses where the p-verb does not have an
  i/s-verb
  , a
  particle
  or a
  preposition
  "ingen" may be used in
  objects
  .
  Päälauseissa joissa pääverbi ei ole
  i/s-verbi
  ,
  partikkeli
  tai
  prepositio
  ”ingen” voidaan käyttää
  objektissa
  .
  Ex.
  Jag har inte någon / ingen mat.
 • 8
  Använd inte "ingen" i objekt i huvudsatser när p-verbet hör ihop med ett i/s-verb, en partikel eller en preposition.
  Do not use "ingen" in main clauses when the p-verb is connected with an i/s-verb, a particle or a preposition.
  Älä käytä ”ingen” sanaa objektissa päälauseessa silloin kun pääverbi kuuluu yhteen i/s-verbin, partikkelin tai preposition kanssa.
  Ex.
  Jag har inte köpt någon mat.
  Jag har inte ätit upp någon mat.


  Smakade du inte på någon mat?
 • 9
  Samma regler gäller för "inget" (= "inte något"), "inga" (= "inte några"), "ingenting" (= "inte någonting") och "ingenstans" (= "inte någonstans"). Eftersom "ingenstans" inte kan vara subjekt kan det bara användas i huvudsatser.
  The same rules apply to "inget" (= "inte något"), "inga" (= "inte några"), "ingenting" (= "inte någonting") and "ingenstans" (= "inte någonstans"). As "ingenstans" cannot be a subject it may only be used in main clauses.
  Samat säännöt pätevät sanoille "inget" (= "inte något"), "inga" (= "inte några"), "ingenting" (= "inte någonting") ja "ingenstans" (= "inte någonstans"). Koska sanaa ”ingenstans” ei voi olla subjekti voidaan sitä käyttää ainoastaan päälauseessa.
 • 10
  "Ingen" kan bytas ut mot "inte en" när man vill betona att man inte har en enda av något.
  "Ingen" may be replaced by "inte en" when you want to accentuate that you don't have even a single one of something.
  ”Ingen” voidaan vaihtaa sanoihin "inte en" kun halutaan painottaa ettei ole yhtään mitään.
  Ex.
  Jag har ingen / inte en aning.
    
  Du har ingen / inte en chans.