Ordföljd: Objekt, definition
Word order: Object, definition
Sanajärjetys. Objekti, määritelmä

 • 1
  Objektet är en satsdel som svarar på frågan: Vad/Vem +
  p-verb
  +
  subjekt
  .
  The object is a clause element that answers the question: what/Who +
  p-verb
  +
  subject
  .
  Objekti on lauseenosa joka vastaa kysymykseen: Mitä/Kuka +
  p-verbi
  +
  subjekti
  .
  Ex.
  Hon köpte båten.
      Vad köpte hon? Båten.  ‒  "Båten" är objekt.
 • 2
  Objektet kan vara ett
  substantiv
  eller ett
  pronomen
  , med eller utan
  bestämning
  .
  The object may be a
  noun
  or a
  pronoun
  , with or without an
  attribute
  .
  Objekti voi olla
  substantiivi
  stai
  pronomiini
  ,
  määritelmän
  kanssa tai ilman.
  Ex.
  Han läste en dagstidning.
  Hon återsåg honom efter tio år.
 • 3
  Objektet kan också vara att +
  infinitiv
  .
  The object may also be "att" +
  infinitive
  .
  Objekti voi myös olla att +
  infinitiivi
  .
  Ex.
  De tycker om att läsa.
 • 4
  Objektet kan även vara en
  bisats
  .
  The object may also be a
  subordinate clause
  .
  Objekti voi myös olla
  sivulause
  .
  Ex.
  Hon läste att hyrorna skulle höjas.
  Hon frågade om hyrorna skulle höjas.


  Han frågade hur han skulle göra.
 • 5
  Obs! Objekt kan inte börja med en
  preposition
  .   Jfr
  Objektadverbial
  Note: an object may not begin with a
  preposition
  .  
  Cp
  object adverbials
  Huomio! Objekti ei voi alkaa
  prepositiolla
  .  
  Vrt.
  Objektiadverbiaali