Ordföljd: Verb med två objekt
Word order: Verbs with two objects
Sanajärjetys: Verbi kahden objektin kanssa

 • 1
  Några
  verb
  har två
  objekt
  , t.ex. "ger". Då står personen eller saken som får något först.
  Some
  verbs
  have two
  objects
  , for example "ger". In this case the person or thing that receives something is placed first of the objects.
  Joillakin
  verbeillä
  on kaksi
  objektia
  , esim. ”ger”. Silloin henkilö tai asia joka saa jotain on ensimmäisenä.
  Ex.
  Karl gav Eva en present.
  Den nya lampan ger rummet bättre ljus än den gamla.
 • 2
  Flera andra verb kan också ha två objekt:
  Several other verbs may also have two objects:
  Useilla muillakin verbeillä voi olla kaksi objektia:

  anförtror någon något / att-bisats skickar någon något  
  avundas någon något skänker någon något  
  berövar någon något säger någon något / att-bisats
  förlåter någon något sänder någon något
  lovar någon något/att +
  infinitiv
  /att-bisats
  unnar någon något/att + infinitiv
  lånar någon något visar någon något/bisats
  lär någon något/att + infinitiv/bisats vållar någon något
  meddelar någon något/bisats vägra någon något
  missunnar någon något/att + infinitiv  
  Ex.
  Kan du skicka mig saltet?
  Han lovade sina barn att sluta röka.


  Hon förlät honom alla hans fel och brister.
 • 3
  Tillsammans med verben "ger", "lämnar", "skickar", "skänker", "säger", "sänder" och "visar" kan man berätta vem som tar emot något med ett
  objektadverbial
  i stället för med ett objekt.
  Man använder objektadverbial när det är viktigare vem som tar emot något än vad som ges, skickas etc.
  Together with the verbs "ger", "lämnar", "skickar", "skänker", "säger", "sänder" and "visar" you may tell who receives something with an
  object adverbial
  instead of with an object.
  Object adverbials are used when when who receives something is more important than what is given, sent etc.
  Yhdessä verbien "ger", "lämnar", "skickar", "skänker", "säger", "sänder" ja "visar" kanssa voi objektin sijaan kertoa
  objektiverbiaalilla
  kuka ottaa vastaan jotakin.
  Objektiverbiaalia käytetään kun on tärkeämpää se kuka ottaa vastaan jotakin kuin se mitä annetaan, lähetetään jne.
  Ex.
  Karl gav en present till Eva, men Lena fick ingen.
 • 4
  Verb som uttrycker en vilja att påverka någon har ofta ett objekt som betecknar en person + ett objekt
  som är "att" + infinitiv.  Efter "be" och "hjälpa" kan "att" strykas.
  Verbs that express a wish to affect someone often have an object that represents a person + an object
  that is "att" + infinitive. "Att" may be cut out after "be" and "hjälpa"
  Verbillä, joka kuvaa halua vaikuttaa johonkin, on usein objekti joka tarkoittaa henkilö + objekti
  joka on ”att” + infinitiivi. Sanojen ”be” ja ”hjälpa” voi ”att” sanaa painottaa.


  befaller någon att + inf. råder någon att + inf.
  ber någon (att) + inf tillåter någon att + inf.
  hjälper någon (att)+inf. tvingar någon att + inf.
  förbjuder någon att + inf. uppmanar någon att + inf.
  lockar någon att + form övertalar någon att + inf.
  Ex.
  Mamman bad sina barn (att) vara lydiga.
  De tvingade honom att tala.


  Läraren uppmanade sina elever att läsa läxorna.