Ordföljd: Objektets plats
Word order: The object position
Sanajärjetys: Objektin paikka

 • 1
  Korta
  objekt
  placeras före alla
  adverbial
  utom
  satsadverbial
  .
  Short
  objects
  are placed before all
  adverbials
  except
  clause adverbials
  .
  Lyhyt
  objekti
  asetetaan ennen kaikkia
  adverbiaaleja
  lukuunottamatta
  lauseadverbiaalia
  .
  Ex.
  Jag har inte spelat tennis på en månad.
  Igår bakade han faktiskt bröd i sju timmar.
 • 2
  Objekt som är bisatser står oftast sist i satsen.
  Objects that are subordinate clauses are most often placed last in the clause.
  Objektit jotka ovat sivulauseita ovat usein lauseessa viimeisenä.
  Ex.
  Hon läste i flera tidningar att hyrorna skulle höjas.