Ordföljd: i påståenden
Word order: in statements
Sanajärjestys: Väittämät

 • 1
  Ett positionsschema visar i vilken ordning satsdelarna i en sats ska komma.
  A position table shows in which order the clause elements in a clause should come.
  Sijaintitaulukko näyttää missä järjestyksessä lauseenosat tulevat lauseeseen.
 • 2
  Detta är positionsschemat för svenska påståenden:
  This is the position table for Swedish statements:
  Tämä on sijaintitaulukko yksinkertaiselle väittämälle:
Fundament
p-verb
subjekt
satsadv.
i/s-verb
objekt
platsadv.
tidsadv.
övrigt
Nu ska vi faktiskt åka   till Åmål.    
Jag har   inte sett din nya bil   förut.  

 • 3
  Påståenden har alltid ett p-verb på andra platsen.
  Statements always have a p-verb in the second position.
  Pääverbi on aina päälauseessa toisena.
  Ex.
  Igår kväll var det en bra film på TV.
 • 4
  På första platsen (= fundamentplatsen) i ett påstående har man ofta det som man känner till eller som är minst viktigt. Därför börjar många påståenden med ett
  pronomen
  eller adverb (t.ex. Hon, Den, Då, Där).
  Tidsadverbial
  placeras också gärna på första platsen. Sådana fundament är obetonade.
  Om man har någon viktig satsdel först måste den vara starkt betonad.
  The known or the least important is often placed in the first position (= fundament) of a statement. Therefore many statements start with a
  pronoun
  or an adverb (for example Hon, Den, Då, Där).
  Time adverbials
  are also often placed in the first position. Such fundaments are not accentuated.
  When there is an important clause element first in the clause it must be strongly accentuated.
  Ensimmäisenä (perusta paikalla) väittämässä on usein se asia joka tunnetaan tai on vähiten tärkeä. Tästä syystä useat väittämät alkavat
  pronominilla
  tai adverbillä (Esim. Hon, Den, Då, Där).
  Aika-adverbi
  laitetaan mielellään myös ensimmäiseksi. Sellaiset perustat ovat painottomia
  Mikäli erittäin tärkeä lauseenosa on ensimmäisenä lauseessa täytyy sen olla vahvasti painotettu.
 • 5
  Längre till höger i påståendet brukar man ha sådant som är viktigt eller nytt.
  Further to the right in the statement you usually place important or new things.
  Kauempana oikealla tapaa väittämässä olla sellaiset asiat jotka ovat tärkeitä tai uusia.