Ordföljd: Frågeordsfrågor, användning
Word order: Interrogative questions, usage
Sanajärjestys: Kysymyssanakysymykset, käyttö

 • 1
  Frågeordsfrågor börjar med ett frågeord och har ett
  p-verb
  på andra platsen.
  Interrogative questions begin with an interrogative and have a
  p-verb
  in the second position.
  Kysymyssanakysymykset alkavat kysymyssanalla ja
  p-verbi
  on toisena.
  Ex.
  Vad heter du?
 • 2
  Frågeordsfrågor är oftast frågor också till betydelsen. Då väntar man sig ett svar i form av ett
  påstående
  . I skrift avslutas de med frågetecken (?).
  Interrogative questions are most often questions also in the meaning. In those cases you expect an answer in the form of a
  statement
  . In writing interrogative questions end with a question mark.
  Kysymyssanakysymykset ovat usein myös kysymyksiä merkitykseltään. Tällöin odotetaan vastauksen oleva
  väittämä
  . muodossa. Kirjoitettaessa ne päättyvät kysymysmerkkiin (?).
  Ex.
  Vem var det som kom?
  Det var Allan.
 • 3
  Frågeordsfrågor kan också användas för att uttrycka känslor och åsikter. Då avslutas de ofta med utropstecken (!) i skrift.
  Interrogative questions may also be used to express feelings and opinions. In those cases they often end with an exclamation mark (!) in writing.
  Kysymyssanakysymyksiä voidaan myös käyttää ilmaisemaan tunteita ja mielipiteitä. Tällöin ne usein kirjoitettaessa päättyvät huutomerkkiin (!).
  Ex.
  Hur mycket ska du egentligen äta!
    (= Du äter för mycket.)