Ordföljd: i frågeordsfrågor
Word order: in interrogative questions
Sanajärjestys: kysymyssana kysymyksessä

 • 1
  Ett positionsschema visar i vilken ordning satsdelarna i en sats ska komma.
  A position table shows in which order the clause elements in a clause should come.
  Sijaintitaulukko näyttää missä järjestyksessä lauseenosat tulevat lauseeseen.
 • 2
  Detta är positionsschemat för svenska frågeords-frågor:
  This is the position table for Swedish interrogative questions:
  Tämä on sijaintitaulukko yksinkertaiselle kysymyssana kysymykselle:
Frågeord
p-verb
subjekt
satsadv.
i/s-verb
objekt
platsadv.
tidsadv.
övrigt
Varför vill du alltid läsa tidningen     bakifrån?
Varför har du inte lagat någon mat   idag?

 • 3
  Frågeordsfrågor börjar med ett frågeord och har ett p-verb på andra-platsen.
  Interrogative questions begin with an interrogative and have a p-verb in the second position.
  Kysymyssana kysymys alkaa kysymyksellä ja pääverbi on toisena.
  Ex.
  Vad heter du?
 • 4
  När man börjar en fråga med ett frågeord väntar man sig ett svar i form av ett
  påstående
  When you begin a question with an interrogative you expect an answer in the form of a
  statement
  .
  Kun kysymys aloitetaan kysymyssanalla, odotetaan vastauksen olevan
  väittämä
  of a muodossa.
  Ex.
  Vem var det som kom?
  Det var Allan.