Ordföljd: Utbrytning
Word order: Break out
Sanajärjestys: Katkot

 • 1
  Utbrytning är en vanlig konstruktion i både tal och skrift. Då bryter man ut en satsdel ur satsen och placerar den framför satsen tillsammans med "det" och "är"/"var".
  Efter utbrytningen kommer "som" + resten av orden i satsen. Som-satsen är en
  bisats
  . "Som" kan strykas när det inte är
  subjekt
  .
  The break out is a common construction in both speech and writing. It means that you break out a clause element from the clause and place it in front of the clause together with "det" and "är"/"var".
  After the break out comes "som" + the rest of the words in the clause. The som-clause is a
  subordinate clause
  . "Som" may be cut out when it is not the
  subject
  .
  Katko on tavallinen rakenne sekä puheessa että kirjoitettaessa. Tällöin lauseenosa erotetaan lauseesta ja asetetaan lauseen eteen yhdessä sanojen "det" ja "är"/"var" kanssa.
  Katkon jälkeen tulee ”som” + muut lauseen sanat. Som – lause on
  sivulause
  . ”Som” sanaa voidaan korostaa silloin kun se ei ole
  subjekti
  .
  Ex.
  Det är Krister som kommer.
    = Krister kommer.

  Var det ett flygande tefat du såg?
    = Såg du ett flygande tefat?
 • 2
  Man bryter oftast ut en satsdel för att betona den.
  Clause elements are often broken out to be more accentuated.
  Lauseenosa erotetaan usein siksi että sitä voidaan painottaa.
  Ex.
  Är det Birgitta som har biljetterna?
 • 3
  Man kan också bryta ut en obetonad satsdel.
  You may also break out an unaccented clause element.
  Myös painoton lauseenosa voidaan erottaa.
  Ex.
  Det är någon som har sökt dig.
 • 4
  När man bryter ut subjektet måste man ha "som" före
  verbet
  i som-satsen.
  When you break out the subject, you must have "som" before
  the verb
  in the som-clause.
  Kun lause on
  lauseadverbiaali
  voi sen erottaa yhdessä subjektin kanssa jos ne kuuluvat lähelle toisiaan.
  Ex.
  Är det någon som har ringt?
 • 5
  När man bryter ut en annan satsdel än subjektet kan "som" strykas.
  When you break out another clause element than the subject, "som" may be cut out.
  Lauseadverbiaali voi myös jäädä paikalleen kun subjekti erotetaan.
  Ex.
  Det var henne (som) jag träffade i fredags.
 • 6
  När satsen har
  satsadverbial
  kan man bryta ut det tillsammans med subjektet om de hör nära samman.
  When the clause has a
  clause adverbial
  , you may break it out together with the subject if they are closely connected.
  Kun lause on
  lauseadverbiaali
  , voi sen erottaa yhdessä subjektin kanssa jos ne kuuluvat lähelle toisiaan.
  Ex.
  Det är inte jag som har sagt det.
    = Jag har inte sagt det.
  Satsadverbialet kan också stå kvar på sin plats när man bryter ut subjektet.
  The clause adverbial may also stay in its old position when you break out the subject.
  Lauseadverbiaali voi myös jäädä paikalleen kun subjekti erotetaan.
  Ex.
  Det är jag som inte har några pengar.
    = Jag har inte några pengar.
  Obs! Satsadverbial i som-satsen står före
  p-verbet
  .
  Note: The clause adverbial in the som-clause is placed before the
  p-verb
  .
  Huom! Lauseadverbiaali som-lauseessa on ennen
  p-verbiä
  .
 • 7
  När man bryter ut prepositionsadverbial finns det två alternativ:
  When you break out a preposition adverbial there are two alternatives:
  Kun erotetaan prepositioadverbiaaleja on olemassa kaksi vaihtoehtoa:
  A.
  Bryt ut hela adverbialet (vanligast i skrift)
  A.
  Break out the whole adverbial (most common in writing)
  A.
  Erotetaan koko adverbiaali (tavallinen kirjoitettaessa)
  Ex.
  Det var på bordet (som) jag ställde blomman.
  B.
  Lämna kvar prepositionen i som-satsen (vanligast i tal).
  B.
  Leave the preposition in the som-clause (most common in speech).
  B.
  Jätetään prepositio som-lauseeseen (tavallisinta puheessa).
  Ex.
  Det var bordet jag ställde blomman .
  När man bryter ut tidsuttryck måste man alltid ta med prepositionen.
  When you break out expressions with time you must always bring the preposition.
  Kun erotetaan aikailmaus täytyy aina ottaa prepositio mukaan.
  Ex.
  Det var i vintras jag lärde mig åka skidor.
 • 8
  Frågeord står alltid före en utbrytning.
  Interrogatives are always placed before a break out.
  Kysymyssana on aina ennen katkoa.
  Ex.
  Varför är det Birgitta som har biljetterna?
 • 9
  Andra
  fundament
  kan också stå före en utbrytning.
  Other
  fundaments
  may also be placed before a break out.
  Muita
  fundamentejä
  voi myös olla ennen katkoja.
  Ex.
  När du var ute var det någon som sökte dig.