Ordföljd: Satsförkortning av att-bisatser
Word order: Contraction of att-clauses
Sanajärjestys: Att-sivulauseiden lauselyhennykset

 • 1
  Efter alla former av "ber", "hör", "känner" och "ser" kan man förkorta att-bisatser till
  objekt
  +
  infinitiv
  . Då blir
  subjektet
  i bisatsen objekt i huvudsatsen, och bisatsens
  p-verb
  får infinitivform.
  After all forms of "ber", "hör", "känner" and "ser" att-clauses may be contracted into
  object
  +
  infinitive
  . In this case the
  subject
  in the subordinate clause becomes the object of the main clause, and the subordinate clause
  p-verb
  gets the infinitive mood.
  Kaikissa muodoissa olevien "ber", "hör", "känner" ja "ser" sanojen jälkeen voidaan att-sivulauseet lyhentää muotoon
  objekti
  +
  infinitiivi
  . Tällöin sivulauseen
  subjektista
  tulee päälauseen objekti, ja sivulauseen
  p-verbi
  on infinitiivimuodossa.
  Ex.
  Jag såg honom gråta.
    = Jag såg att han grät.

  Kan du be dem komma?
    = Kan du be att de kommer?
 • 2
  Efter alla former av "anser" kan man förkorta bisatsen till objekt + (vara) +
  adjektiv
  (+
  substantiv
  ).
  Subjektet i bisatsen blir objekt i huvudsatsen.
  After all forms of "anser" the subordinate clause may be contracted into object + (vara) +
  adjective
  (+
  noun
  ).
  The subject in the subordinate clause then becomes the object of the main clause.
  Kaikissa muodoissa olevan ”anser” sanan jälkeen voi sivulauseen lyhentää muotoon objekti + (vara) +
  adjektiivi
  (+
  substantiivi
  ).
  Sivulauseen subjektista tulee päälauseen objekti.
  Ex.
  Jag ansåg honom (vara) artig.
    = Jag ansåg att han var artig.

  Anser du din bil vara bäst?
    = Anser du att din bil är bäst?

  Anser han sin egen bil vara bäst?
    = Anser han att hans egen bil är bäst?