Ordföljd: Bisatser som börjar med frågeord
Word order: Subordinate clauses that open with an interrogative
Sanajärjestys: Sivulauseet jotka alkavat kysymyssanalla

 • 1
  Frågeord kan vara bisatsord. Observera att frågeordet kan bestå av flera ord (t.ex. "hur många liter bensin").
  Interrogatives may be subordinate clause openings. Note that interrogatives may be composed of several words (for example "hur många liter bensin").
  Kysymyssana voi olla sivulausesana. Huomaa että kysymyssana voi sisältää useita sanoja (esim. ”hur många liter bensin”).
  Ex.
  Jag undrar vem han är.
       (Jfr Vem är han?)

  Jag hör inte vad du säger.
       (Jfr Vad säger du?)

  Jag undrar hur många liter bensin det går i tanken.
       (Jfr Hur många liter bensin går det i tanken?)
 • 2
  En bisats måste alltid innehålla ett
  subjekt
  . I bisatser som börjar med frågeord sätter man in "som" direkt efter frågeordet när det inte finns något annat subjekt.
  A subordinate clause must always contain a
  subject
  . In subordinate clauses that open with an interrogative a "som" is placed directly after the interrogatives when there is no other subject.
  Sivulauseen täytyy aina sisältää
  subjekti
  . Kysymyssanoilla alkavissa sivulauseissa laitetaan ”som” heti kysymyssanan jälkeen silloin kun ei ole minkäänlaista subjektia.
  Ex.
  Jag undrar vem som kommer.
       (Jfr Vem kommer?)

  Jag vet vilka som har sagt det.
       (Jfr Vilka har sagt det?)
 • 3
  Bisatser har alltid samma ordföljd.
  Subordinate clauses always have the same word order.
  Sivulauseilla on aina sama sanajärjestys.


  bisatsord
  subjekt
  satsadv.
  p-verb
  i/s-verb
  övrigt
  När jag äntligen hade köpt cykeln ...
  ... om de inte brukade äta kött.
 • 4
  Frågeordsbisatser är oftast
  objekt
  .
  Interrogative subordinate clauses are most often
  objects
  .
  Kysymyssanasivulauseet ovat usein
  objekteja
  .
  Ex.
  Säg vad jag ska göra nu.
 • 5
  Frågeordsbisatser kan också vara subjekt och
  objektadverbial
  .
  Interrogative subordinate clauses may also be subjects or
  object adverbials
  .
  Kysymyssanasivulauseet voivat myös olla subjekteja ja
  objektiadverbiaaleja
  .
  Ex.
  Hur gammal du är har egentligen ingen betydelse.

  De tänker ofta på hur de ska planera för framtiden.