Ordföljd: Tidsbisatser
Word order: Subordinate time clauses
Sanajärjestys: Aika sivulauseet

 • 1
  "När", "medan" och "innan" inleder
  bisatser
  som är
  tidsadverbial
  . Andra sådana bisatsord är: sedan (= när), till dess att, tills, (allt) sedan, (ända) sedan, då, efter det att.
  "När", "medan" and "innan" open
  subordinate clauses
  that are
  time adverbials
  . Other such subordinate clause openings are: sedan (= när), till dess att, tills, (allt) sedan, (ända) sedan, då, efter det att.
  "När", "medan" ja "innan" aloittavat
  sivulauseet
  sivulauseet jotka ovat
  aika-adverbiaaleja
  Muita tällaisia sivulausesanoja ovat: sedan (= när), till dess att, tills, (allt) sedan, (ända) sedan, då, efter det att.
  Ex.
  Tvätta händerna innan du sätter dig till bords!
  Vänta tills jag kommer!


  Jag har tyckt om ormar ända sedan jag var barn.


  När han hade städat såg han på TV med gott samvete.
 • 2
  Före bisatser med "förrän" måste man ha ett nekande ord, t.ex. "inte", "aldrig" eller "knappt".
  Before a subordinate clause with "förrän" there must be a  clause with a negative word, such as "inte", "aldrig" or "knappt".
  Ennen sivulauseita jotka alkavat sanalla ”förran” täytyy olla kieltävä sana, esim. "inte", "aldrig" tai "knappt".
  Ex.
  Han kom inte hem förrän klockan var över tolv.
 • 3
  Satsförkortning: Bisatser som börjar med "efter det att" +
  subjekt
  + "har"/"hade" kan förkortas till "efter att ha" om subjektet i bisatsen är detsamma som i hela huvudsatsen.
  Contraction: a subordinate clause that begin with "efter det att" +
  subject
  + "har"/"hade" may be contracted into "efter att ha" if the subject in the subordinate clause is  the same as in the whole main clause.
  Lauselyhennykset: Sivulauseet jotka alkavat ”efter det att” + subjekti + ”har”/”hade” voidaan lyhentää muotoon ”efter att ha” mikäli sivulauseen
  subjekti
  on sama kuin päälauseessa.
  Ex.
  Hon läste boken efter att ha sett filmen.
    = Hon läste boken efter det att hon hade sett filmen.