Ordföljd: Avsiktsbisatser
Word order: Subordinate intention clauses
Sanajärjestys: Aikomussivulauseet

 • 1
  "För att" och "så att" inleder
  bisatser
  som beskriver avsikten med det som huvudsatsens
  verb
  berättar om.
  P-verbet
  i bisatsen är alltid "ska" eller "skulle".
  "För att" and "så att" open
  subordinate clauses
  that describe the intention of what the main clause
  verb
  tells. The
  p-verb
  in the subordinate clause is always "ska" or "skulle".
  "För att" ja "så att" aloittavat
  sivulauseet
  jotka kuvaavat aikomusta sille mistä päälauseen
  verbi
  kertoo. Sivulauseen
  p-verbi
  on aina ”ska” tai ”skulle”.
  Ex.
  Han ropade högt för att jag skulle höra honom.
 • 2
  Satsförkortning: bisatser som börjar med "för att" kan förkortas så att man tar bort
  subjekt
  + p-verb. Man får bara förkorta bisatsen när subjektet är detsamma i bisatsen som i hela huvudsatsen.
  Contraction: subordinate clauses that begin with "för att" may be contracted so that
  subject
  + p-verb are removed. You may only contract the subordinate clause when the subject is the same in the subordinate clause and in the whole main clause.
  Lauselyhennykset: sivulauseet jotka alkavat sanoilla ”för att” voidaan lyhentää niin että otetaan pois
  subjekti
  + p-verbi. Sivulausetta voi lyhentää vain silloin kun sivulauseen subjekti on sama kuin koko päälauseessa.
  Ex.
  Jag studerar för att snabbt lära mig språket.
    = Jag studerar för att jag snabbt ska lära mig språket.