Ordföljd: Följdbisatser med "ju" [...] "desto"
Word order: Subordinate consequence clauses with "ju" [...] "desto"
Sanajärjestys: Seuraamus sivulauseet sanojen ”ju” [….] ”desto” kanssa


 • Man använder meningar med "ju" och "desto" när man berättar om följden av något.
  Meningen inleds med en
  bisats
  som börjar med "ju". Efter "ju" kommer ett adjektiv i komparativform eller "mer"/"mera".
  Den andra satsen, som inleds med "desto", berättar om följden av det som ju-satsen handlar om.
  Efter "desto" ( eller ibland ett nytt "ju") kommer ett nytt adjektiv i komparativ eller "mer"/"mera" +
  p-verb
  +
  subjekt
  .
  Sentences with "ju" and "desto" are used when you talk about a consequence of something.
  The sentence starts with a
  subordinate clause
  that opens with "ju".
  After "ju" comes an adjective in the comparative or "mer"/"mera".
  The second clause, that begins with "desto", tells about the consequence of what the ju-clause describes.
  After "desto" ( or sometimes another "ju") comes a new adjective in the comparative or "mer"/"mera" +
  p-verb
  +
  subject
  .
  Virkkeitä sanojen ”ju” ja ”desto” kanssa käytetään kun halutaan kertoa jonkin asian seuraamuksesta.
  Virke aloitetaan
  sivulausella
  joka alkaa sanalla ”ju”. ”ju” sanan jälkeen tulee adjektiivi
  komparatiivimuodossa tai "mer"/"mera"
  Toinen lause joka alkaa sanalla ”desto” , kertoo seuraamuksen siitä mitä ju-lause käsittelee. ”Desto” sanan jälkeen (joskus myös toinen ”ju”) tulee uusi adjektiivi komparatiivissa tai "mer"/"mera" +
  p-verbi
  +
  subjekti
  .
  Ex.
  Ju mer du äter, desto tjockare blir du.


  Ju tjockare du blir, desto större kläder behöver du köpa.