Ordföljd: Alternativbisatser
Word order: Subordinate alternative clauses
Sanajärjestys: Vaihtoehto sivulauseet

 • Bisatsorden "vare sig [...] eller" hör ihop och inleder två
  bisatser
  som uttrycker alternativ.
  Man använder "vare sig [...] eller" när det som sägs i huvudsatsen är oberoende av vilket alternativ som gäller.
  Lika satsdelar stryks nästan alltid efter "eller".
  The subordinate clause openings "vare sig [...] eller" are connected and open two
  subordinate clauses
  that express alternatives.
  Use "vare sig [...] eller" when what is said in the main clause is independent of the valid alternative.
  Equal clause elements are almost always cut out after "eller".
  Sivulausesana ""vare sig [...] eller" kuuluvat yhteen ja aloittavat
  sivulauseet
  jotka ilmaisevat vaihtoehtoa. "Vare sig [...] eller" käytetään kun se mitä päälauseessa sanotaan on riippumaton siitä mitä vaihtoehto koskee.
  Samanlaisia lauseenosia korostetaan melkein aina ”eller” sanan jälkeen.
  Ex.
  Jag åker till Rom vare sig du följer med eller inte (följer med).
   

  = Jag åker till Rom om du följer med, och jag åker till Rom om du inte följer med.

  Du måste byta kläder, vare sig du vill eller (du) inte (vill).