Ordföljd: Flera bisatser i samma mening
Word order: Several subordinate clauses in the same sentence
Sanajärjestys: Useita sivulauseita samassa virkkeessä

 • 1
  Bisatser
  som är lika viktiga binder man ihop med konjunktionerna "och", "eller", "varken [...] eller".
  Subordinate clauses
  of the same importance are connected with the conjuctions "och", "eller" or "varken [...] eller".
  Sivulauseet
  jotka ovat yhtä tärkeitä yhditetään konjunktioilla "och", "eller" tai "varken [...]
  Ex.
  Han berättade när hon skulle åka och vilket tåg hon skulle ta.


  Han visste varken när hon skulle åka eller vilket tåg hon skulle ta.
  Likastrykning: om två bisatser binds ihop med "och" eller "eller" och börjar med samma bisatsord, kan man stryka bisatsordet och
  subjektet
  i den andra bisatsen ‒ om subjekten i båda bisatserna syftar på samma person/sak, Då kan man också stryka
  verb
  och
  adverbial
  som upprepas i den andra bisatsen.
  Equal cutting: If two subordinate clauses are connected with "och" or "eller" and begin with the same subordinate clause opening, you may cut out the subordinate clause opening and the
  subject
  in the second subordinate clause ‒ provided the subject in both subordinate clauses refer to the same person/thing. Then you may also cut out the
  verb
  and
  adverbial
  if they are repeated in the second subordinate clause.
  Yhdenvertais korostukset: Jos kaksi sivulausetta sidotaan yhteen sanoilla ”och” tai ”eller” ja ne alkavat samalla sivulausesanalla, voidaan sivulausesana ja
  subjekti
  jättää pois toisesta sivulauseesta mikäli subjekti molemmissa sivulauseissa viittaa samaan henkilöön/asiaan. Myös
  verbin
  ja
  adverbiaalin
  voi jättää pois mikäli ne toistuvat toisessa sivulauseessa.
  Ex.
  Eftersom han lyssnade ordentligt och (eftersom han) antecknade det väsentliga lärde han sig snabbt.


  Jag vet inte om jag ska gå ut eller (om jag ska) stanna hemma.
 • 2
  Bisatser som inte är lika viktiga binds inte ihop med konjunktioner. Om bisatserna står direkt efter varandra brukar den första bisatsen vara viktigare än den andra (som är viktigare än den tredje o.s.v.).
  Subordinate clauses that are not of equal importance are not connected with conjunctions. When subordinate clauses are placed directly after one another the first subordinate clause tends to be more important than the second (which is more important than the third etc.).
  Sivulauseita jotka eivät ole yhtä tärkeitä ei sidota yhteen konjunktiolla. Jos sivulauseet ovat peräkkäin tapaa ensimmäinen sivulause olla tärkeämpi kuin toinen (joka on tärkeämpi kuin kolmas jne.).
  Ex.
  Hon åt snabbt upp kakan som hon hade köpt när hon var ute.
  Om bisatserna inte står tillsammans brukar den bisats som står till höger vara viktigast.
  When subordinate clauses are not placed together, the subordinate clause to the right tends to be the most important.
  Mikäli sivulauseet eivät ole peräkkäin on tavallisesti se sivulause tärkeämpi joka on oikealla.
  Ex.
  Om du ringer rikssamtal på kvällar och helger spar du pengar, eftersom det är billigare att ringa då.