Verb: Definition
Verbs: Definition
Verbi: Määritelmä

 • 1
  Verb beskriver ofta vad som händer eller vad någon gör.
  Verbs often describe what happens or what someone does.
  Verbi kuvaa usein sitä mitä tapahtuu tai mitä joku tekee.
  Ex.
  läs
  ringer
  åkte
  fått
  stanna
 • 2
  Genom verbens olika former kan man förstå om något händer nu eller hände tidigare och om handlingen är avslutad eller fortfarande pågår.
  By the different forms of the verb you can understand if something happens now or happened earlier and if the action is finished or is still going on.
  Verbin eri muodoista voi päätellä tapahtuuko asia nyt vai tapahtuiko se aikaisemmin ja onko asia käsitelty vai onko se vielä käynnissä.
 • 3
  Man kan också förstå av verbet om
  subjektet
  är
  aktivt
  eller
  passivt
  i förhållande till verbet.
  You may also understand from the verb if
  the subject
  is
  active
  or
  the passive
  in relation to the verb.
  Verbistä voi myös päätellä onko
  subjekti
  aktiivinen
  vai
  passiivinen
  suhteessa verbiin.
 • 4
  Man kan inte se på svenska verb vem, vad eller vilka som gör det som verbet beskriver. Därför måste man nästan alltid tala om detta i svenskan och alltså ha ett subjekt till verbet. (Undantag:
  imperativsatser
  )
  You may not see from a Swedish verb who or what does what the verb describes. Therefore this must nearly always be mentioned in the Swedish language, which means that the verb must have a subject. (Exception:
  the imperative clauses
  )
  Ruotsinkielisestä verbistä ei voi nähdä kuka, mikä tai ketkä tekevät sen mistä verbi kertoo. Siksi täytyy lähes aina puhua ruotsinkielessä ”tästä” ja näin ollen verbillä olla subjekti. (Poikkeus:
  imperatiivilauseet
  )