Verb: "Ska"/"skulle"
Verbs: "Ska"/"skulle"
Verbi: ”Ska”/”skulle”

 • 1
  "Ska" och "skulle" används vanligen när man talar om framtid, men
  verbet
  kan också ha andra betydelser:
  "Ska" and "skulle" is normally used when you talk about the future, but
  the verb
  may also have other meanings:
  Sanoja "ska" ja "skulle" käytetään tavallisesti silloin kun puhutaan tulevaisuudesta, mutta verbillä voi olla myös muita merkityksiä: preesensmuodossa olevan
  verbi
  sijaan.
 • 2
  Man kan använda "skulle" tillsammans med ett verb i
  infinitivform
  , istället för ett verb i
  presensform
  You may use "skulle" together with a verb in
  the infinitive
  , instead of a verb in
  the present
  ”Skulle” sanaa voi käyttää yhdessä
  infinitiivimuodossa
  , olevan verbin kanssa,
  preesensmuodossa
  olevan verbin sijaan.
  – när man ber om något på ett artigt sätt
  – when you ask for something in a polite way
  – kun pyydetään jotain kohteliaasti
  Ex.
  Skulle du vilja hjälpa mig?
     (= Vill du hjälpa mig?)
  – när man talar om ett
  villkor
  . Sådana satser börjar ofta med "Om" eller "Skulle".
  – when you are talking about a
  condition
  . Such clauses often begin with "Om" or "Skulle".
  – kun puhutaan
  ehdoista
  . Tällaiset lauseet alkavat usein sanoilla ”Om” tai ”Skulle”.
  Ex.
  Om det skulle bli regn i morgon stannar vi hemma.
     = Skulle det bli regn....   (= Om det blir regn....)
  – när man önskar något.
  when you are wishing something.
  kun toivotaan jotain.
  Ex.
  Jag skulle önska att vi kunde träffas.
     (= Jag önskar att vi kunde träffas.)
 • 3
  När man talar om en önskan eller ett villkor använder man ibland det gamla ordet "vore" istället för "skulle vara".
  When you talk about a wish or a condition you sometimes use the old word "vore" instead of "skulle vara".
  Kun puhutaan toiveesta tai ehdosta käytetään usein vanhaa sanaa ”vore” sanojen ”skulle vara” sijaan.
  Ex.
  Det vore roligt att träffas.
     = Det skulle vara roligt att träffas.
 • 4
  "Ska" och "skulle" används när man talar om något som man har hört, för att visa att man inte är säker på att det är sant.
  "Ska" and "skulle" are used when you talk about something you have heard, to show that you are not are sure if it is true.
  Sanoja "ska" ja "skulle" käytetään kun puhutaan jostain mitä on kuultu, osoittamaan että ei olla varmoja onko se totta.
  Ex.
  Han ska vara en mycket rättvis lärare.