Verb: Grupp 4, i-e-i
Verbs: Group 4, i-e-i
Verbi: Ryhmä 4, i-e-i

  • Vokalväxlingarna i verb-grupp fyra följer oftast bestämda mönster. Grupp 4-verb med långt "i" i imperativ, presens och infinitiv får långt "e" i preteritum och långt "i" i supinum:
    The vowel switches in the verb-group 4 most often follow certain patterns. Group 4 verbs with long "i" in the imperative, the present and the infinitive switch to a long "e" in the preterite and a long "i" in the supine:
    Vokaalivaihdokset ryhmässä neljä seuraavat yleensä tiettyä mallia. Ryhmä 4 pitkällä ”i”:llä imperatiivissa, preesensissä ja infinitiivissä saavat pitkän ”e”:n ja supiinissa pitkän ”i”:n.

Imperativ
Presens
Preteritum
Supinum
Infinitiv
bit biter bet bitit bita
driv driver drev drivit driva
glid glider gled glidit glida
gnid gnider gned gnidit gnida
grip griper grep gripit gripa
kliv kliver klev klivit kliva
lid lider led lidit lida
nig niger neg nigit niga
pip piper pep pipit pipa
rid rider red ridit rida
riv river rev rivit riva
skin skiner sken skinit skina
skrid skrider skred skridit skrida
skrik skriker skrek skrikit skrika
slit sliter slet slitit slita
stig stiger steg stigit stiga
strid strider stred stridit strida
svid svider sved svidit svida
svik sviker svek svikit svika
tig tiger teg tigit tiga
vin viner ven vinit vina
vrid vrider vred vridit vrida

Se också Vilken verbform?
See also What verb form?
Katso myös Mikä verbimuoto?