Verb: Grupp 4, i-a-u
Verbs: Group 4, i-a-u
Verbi: Ryhmä 4, i-a-u


  • Vokalväxlingarna i verb-grupp fyra följer oftast bestämda mönster. Grupp 4-verb med kort "i" i imperativ, presens och infinitiv får kort "a" i preteritum och kort "u" i supinum:
    The vowel switches in the verb-group 4 most often follow certain patterns. Group 4 verbs with short "i" in the imperative, the present and the infinitive switch to a short "a" in the preterite and a short "u" in the supine:
    Vokaalivaihdokset verbi ryhmässä neljä seuraavat yleensä tiettyä mallia. Ryhmä 4 -verbi lyhyellä ”i”:llä imperatiivissa, preesensissä ja infinitiivissä saa lyhyen ”a”:n ja lyhyen ”u”:n supiinissa.

Imperativ
Presens
Preteritum
Supinum
Infinitiv
bind binder band bundit binda
(brinn) brinner brann brunnit brinna
(brist) brister brast brustit brista
drick dricker drack druckit dricka
(finn) finner fann funnit finna
(finns) finns
fanns
funnits finnas
försvinn försvinner försvann försvunnit försvinna
(hinn) hinner hann
hunnit
hinna
(rinn) rinner rann
runnit
rinna
sitt sitter satt suttit sitta
slipp slipper slapp sluppit slippa
spinn spinner spann spunnit spinna
(sprick) spricker sprack spruckit spricka
spring springer sprang sprungit springa
stick sticker stack stuckit sticka
vinn vinner vann vunnit vinn


Se också Vilken verbform?
See also What verb form?
Katso myös Mikä verbimuoto?