Verb: Passiv form med -s
Verbs: The passive voice with -s
Verbi: Passiivi muoto s-kirjaimen kanssa

 • 1
  Man kan flytta viktig information till höger i svenska satser genom att göra ett
  objekt
  i en vanlig, aktiv sats till
  subjekt
  i en passiv sats. Då måste man också förändra
  verbet
  för att visa att subjektet är passivt. Det kan man göra genom att ge det sista verbet i satsen s-form.
  You may move important information to the right in Swedish clauses by making an
  object
  in a normal, active clause to a
  subject
  in a passive clause. Then you must also change
  the verb
  to show that the subject is passive. This may be done by giving the last verb in the clause the s-form.
  Tärkeää tietoa voi ruotsinkielessä siirtää lauseessa oikealle tekemällä
  objektin
  esineen tavanomaisen, aktiivisen lausekkeen
  subjektiksi
  passiiviseksi lausekeksi. Sitten sinun täytyy muutta myös
  verbi
  osoittaakseen, että aihe on passiivinen. Tämä voidaan toteuttaa antamalla lauseen viimeiselle verbille s-muoto.
  Ex.
  Dörrarna stängs.
  Inga krav ställdes.
  Bilen måste ha stulits igår natt.
 • 2
  Man kan använda passiv form
  You may use the passive form
  Passiivimuotoa voidaan käyttää
  A.
  när det är självklart, oviktigt eller okänt vem som gör/gjorde det som verbet berättar om ‒ eller när man inte vill tala om det. I motsvarande sats i aktiv form används ofta "man" som subjektmarkör, och i passiv form berättar man inte alls vem som utför/utförde handlingen.
  A.
  when it is clear, unimportant or unknown who does/did what the verb is telling ‒ or when you don't want to disclose it. In the equivalent active clause "man" is often used as subject marker, and in the passive clause it is not told at all who performs/performed the action.
  A.
  kun on päivän selvää, merkityksetöntä tai tuntematonta kuka tekee/teki sen mistä verbi kertoo – tai kun siitä ei haluta puhua. Vastaavassa aktiivi muotoisessa lauseessa käytetään sanaa ”man” subjektimerkkinä, ja passiivi muodossa ei kerrota ollenkaan kuka tapahtuman aiheuttaa/aiheutti.
  Ex.
  Vet du när föreningen bildades?
    ‒ passiv
  Vet du när man bildade föreningen? ‒ aktiv
  I den passiva satsen är verbet viktigare än i den aktiva, eftersom det står längre åt höger. I detta fall kan man också passivera med "det" + s-form, även om det inte finns något objekt att flytta till subjektets plats.
  In the passive clause the verb is more important than in the active one, as it is placed further to the right. In this case you may also make a passive clause with "det" + s-form, even if there is no object to move to the subject position.
  passiivisessa lauseessa verbi on tärkeämpi kuin aktiivisessa, sillä se on kauimpana oikealla. Tässä tapauksessa voi passivoinnin tehdä myös ”det” + s-muoto, vaikkakin olisi olemassa objekti joka voidaan siirtää subjektin paikalle.
  Ex.
  Det klagas på regeringen.
  ‒ passiv
  Man klagar på regeringen.  ‒ aktiv

  B.
  när det är så viktigt vem som gör/gjorde det som verbet berättar om att man vill placera det i slutet av satsen. Den som gör/gjorde något markeras då med "av" och kallas agent.
  B.
  when it is so important who does/did what the verb tells that you want to place it at the end of the clause. Then the active person/thing is marked with "av" and called agent.
  B.
  kun on niin tärkeää kuka tekee/teki sen mistä verbi kertoo että se halutaan laittaa lauseen loppuun. Se joka tekee/teki jotain merkitään tällöin sanalla ”av” ja sitä kutsutaan agentiksi.
  Ex.
  (Fråga: Har någon fått tag i tjuven?)

  Ja, han greps av polisen igår kväll.
  ‒ passiv
  Ja, polisen grep honom igår kväll.  ‒ aktiv