Verb: Prefix
Verbs: Prefixes
Verbi: Prefiksit (etuliitteet)

 • 1
  Många
  verb
  börjar med ett
  prefix
  . Efter prefixet kan man ibland känna igen ett verb som också kan användas utan prefix.
  Many
  verbs
  begin with a
  prefix
  . After the prefix you can sometimes recognize a verb that may also be used without the prefix.
  Monien
  verbien
  alussa on
  etuliite
  . Etuliite jälkeen voit joskus tunnusta sanan joka voidaan käyttää myös ilman etuliitettä.
  Ex.
  prefixet an + verbet kommer = ankommer (= kommer fram)
 • 2
  Många verb med prefix har funnits så länge i svenskan att prefixet inte uppfattas som ett sådant. Då har prefixet ingen särskild betydelse.
  Many verbs with a prefix have existed for so long in the Swedish language that the prefix is not considered a prefix anymore. Then it has no special meaning.
  Moni etuliitteellinen verbi on ollut ruotsinkielessä niin kauan että etuliitettä ei enää ajatella sellaiseksi. Tällöin etuliitteellä ei ole erityistä merkitystä.
  Ex.
  använder, berättar, förstår, erkänner.
 • 3
  I andra fall har prefixet en viss betydelse. Här följer exempel på vad några verbprefix kan betyda. Prefixet och betydelsen står med fet stil i exemplen.
  In other cases the prefix has a certain meaning. Here are some examples of what verb prefixes can mean. The prefix and the meaning are marked in bold.
  Muissa tapauksissa etuliitteellä on tietty merkitys. Seuraavassa esimerkkejä siitä mitä jotkin verbietuliitteet voivat tarkoittaa. Etuliite ja merkitys ovat lihavoituna esimerkissä.
  Ex.
  vantrivs = trivs inte
  misslyckas = lyckas inte

  missbrukar = brukar (= använder) på fel sätt
  desinformerar någon = informerar någon fel

  avdramatiserar något = tar bort dramatiken från något
  demaskerar någon = tar bort masken från någon

  befriar någon/något = gör någon/något fri
  förargar någon = gör någon arg

  samtalar = talar tillsammans

  sammanför = för ihop

  föräter sig = äter för mycket
 • 4
  Ibland kan ett verb med prefix användas istället för det enkla verbet +
  preposition
  .
  Se också Transitiva och intransitiva verb.
  Sometimes a verb with a prefix can be used instead of the single verb +
  preposition

  See also Transitive and intransitive.
  Joskus etuliitteellistä verbiä käytetään tavallisen verbin +
  preposition

  sijaan. Katso myös Transitiiviset ja intransitiiviset verbit.
  Ex.
  anklagar någon = klagar på någon
  besvarar något = svarar på något