Verb: Partikelns plats
Verbs: The particle position
Verbi: Partikkelin paikka

 • 1
  Ett svenskt
  verb
  kan få en förändrad betydelse om man lägger till ett kort, betonat ord, en partikel, efter verbet. Ett verb med partikel kallas ett partikelverb.
  Svenska partikelverb motsvaras ofta av ett enda ord i andra språk. Partiklar kan placeras på olika sätt i en sats:
  A Swedish
  verb
  may get an altered meaning when a short, accentuated word, a particle, is added after the verb. A verb with a particle is called a phrasal verb.
  Swedish phrasal verbs often correspond to a single word in other languages. Particles may have different positions in the clause:
  Ruotsinkielinen
  verbi
  voi saada muuttuneen merkityksen jos lisätään lyhyt, painotettu sana, partikkeli, verbin jälkeen. Verbiä partikkelin kanssa kutsutaan partikkeliverbiksi.
  Ruotsinkielinen partikkeliverbi vastaa usein yhtä sanaa muussa kielessä. Partikkelit voidaan sijoittaa lauseeseen eri tavoilla:
 • 2
  Partikeln har normalt sin plats efter
  satsadverbial
  och
  i/s-verb
  men före
  objekt
  .
  The particle normally has its position after the
  clause adverbial
  and the
  i/s-verb
  but before the
  object
  .
  Partikkelin paikka on normaalisti
  lause adverbiaalin
  ia
  i/s verbin
  jälkeen mutta ennen
  objektia
  .
  Ex.
  Han vill inte låsa upp dörren.
  Han låser inte upp dörren.
 • 3
  Om objektet är ett
  pronomen
  (t.ex. mig, sig) kan dock partikeln stå efter objektet. Sådana pronomen är oftast obetonade.
  En partikel är däremot alltid betonad. Tillsammans med ett obetonat pronomen blir det en konflikt mellan regeln för partikelns plats och regeln om att betonade satsdelar ska stå till höger i satsen. Vilken regel som får gälla beror på verbet:
  If the object is a
  pronoun
  (for example "mig", "sig") the particle may also be placed after the object. Such pronouns are most often unaccentuated.
  A particle ist always accentuated. Together with an unaccentuated pronoun there is a conflict between the rule for the particle position and the rule that accentuated clause elements should be placed to the right in the clause. The verb decides which rule should govern:
  Jos objekti on
  pronomini
  , partikkeli voidaan laitta myös objektin jälkeen. Nämä pronominit ei ole painotetut.
  Partikkeli on aina painotettu. Painottoman pronominin kanssa saadaan konflikti partikkeli paikan ja painotettuun lause. elementin sääntöjen väliin. Sitten verbi ratkaise :
  Efter en del verb står partikeln före objektspronomen, enligt grundregeln.
  After some verbs the particle is placed before the object pronoun, according to the basic rule.
  Joskus partikkeli laitetaan objekti pronominin eteen, pääsäännön mukaan.
  Ex.
  Du kan väl höra av dig i morgon.
  Efter andra verb står partikeln efter objektspronomen.
  After other verbs the particle is placed after the object pronoun.
  Toisen verbin jälkeen partikkelin on objektipronominin jälkeen.
  Ex.
  Det här ska du inte lägga dig i.
  Jag bryr mig inte om det.


  Nu ska vi ge oss ut i skogen.
 • 4
  Olika placering av objektspronomen som syftar på
  subjektet
  kan ibland ge verbet olika betydelse.
  Different positions of an object pronoun that refers to
  the subject
  may sometimes give the verb different meanings.
  Laittamalla eri paikkoihin objektipronominin joka osoittaa
  subjektiin
  voi joskus antaa verbille erilaisia merkityksiä.
  Ex.
  Vad ska ni ta er för?
    = Vad ska ni göra?

  Ta för er av maten!
    = Lägg mat på era tallrikar.

  Försök inte ställa dig in hos mig!
    = Var inte inställsam mot mig!

  Du får inte ställa in dig på att förlora.
  = Du får inte vänta dig, och planera för, att förlora.

  Vi måste försöka ta oss ut.
   = Vi måste försöka komma ut.

  Vi får inte ta ut oss.
    = Vi får inte bli för trötta.
 • 5
  "Ser ut":
  adjektiv
  , och adverb som hör ihop med adjektivet, står mellan "ser" och "ut".
  "Ser ut":
  adjectives
  , and adverbs that are connected with the adjective, are placed between "ser" and "ut".
  ”Ser ut”:
  adjektiivi
  , ja adverbi mitkä ovat yhteydessä adjektiivin laitetaan ”ser” ja ”ut” väliin.
  Ex.
  Hon ser väldigt arg ut nu, men hon brukar nästan alltid se glad ut.
 • 6
  När man bildar
  substantiv
  och
  adjektiv
  (particip) av partikelverb sätter man partikeln först. Den har kvar sin betoning. Obetonad
  vokal
  först i en partikel faller bort (undantag: ihjäl).
  When
  nouns
  and
  adjectives
  (participle) are created from phrasal verbs the particle is placed first in the new word. It then keeps its accentuation. An unaccentuated
  vowel
  first in a particle is cut out (Exception: "ihjäl").
  Kun rakennetaan
  substantiivi
  ja
  adjektiivi
  niin laitetaan uusi sana ensimmäiseksi. See painotettaan samalla tavalla. Partikkelin ensimmäinen taivoton
  vokaali
  leikataan pois.
  Ex.
  ta emot ‒ en mottagning, mottagen
  hitta på ‒ ett påhitt
  svälta ihjäl ‒ ihjälsvulten