Substantiv: Definition
Nouns: Definition
Substantiivi: Määritelmä

 • 1
  Namn räknas till ordklassen substantiv.
  Names belong to the word class nouns.
  Nimet lasketaan sanaluokkaan substantiivi.
  Ex.
  Katarina
  Dagens Nyheter
  Kungsgatan
 • 2
  Saker och begrepp hör också till substantiven.
  Things and ideas also belong  to the nouns.
  Asiat ja käsitteet kuuluvat myös substantiiveihin
  Ex.
  en stol
  en frihet
  ett yrke
  ett substantiv
 • 3
  Räknebara: substantiv som betecknar något som man kan räkna, har oftast en form när man talar om en/ett (singular) och en annan form när man talar om flera (plural).
  Countables: nouns that represent something that you may count most often have one form when you refer to one (singular) and another form when you refer to several (plural).
  Laskettavat: substantiivilla joka tarkoittaa jotain sellaista mitä voi laskea, on useimmiten yksi muoto kun puhutaan yhdestä (yksittäinen) ja toinen muoto kun puhutaan useasta (monikko).
  Ex.
  en stol ‒ tre stolar
  en bok ‒ 75 böcker
 • 4
  En del substantiv har samma form i singular och plural, men de hör i alla fall till gruppen räknebara substantiv om de betecknar saker som går att räkna.
  Some nouns have the same form in singular and plural, but they still belong to the countables if they represent something that is possible to count.
  Osalla substantiiveista on sama muoto yksikössä ja monikossa, mutta ne kuuluvat joka tapauksessa ryhmään laskettavat substantiivit jos ne tarkoittavat asioita joita voidaan laskea.
  Ex.
  ett barn ‒ 243 barn
 • 5
  Oräknebara: ett substantiv som betecknar något man inte kan räkna kan inte heller finnas i pluralform. I lexikon och ordlistor brukar detta markeras med "Ø".
  Uncountables: a noun that represents something that is not possible to count cannot exist in plural. In dictionaries this is usually marked with an "Ø".
  Ei laskettavat: substantiivi joka tarkoittaa jotain mitä ei voi laskea ei myöskään voi muodostaa monikkoa. Sanakirjassa ja sanalistoilla ne tavataan merkitä merkillä "Ø".
  Ex.
  ett kaffe Ø
  en väntan Ø
 • 6
  Några få substantiv har bara pluralform.
  A few nouns only have the plural form.
  Muutamalla harvalla substantiivilla on vain monikkomuoto.
  Ex.
  byxor
  glasögon
  kläder
 • 7
  Om man vill använda en singularform av ett sådant substantiv får man göra en omskrivning.
  If you want to use the singular form of such a noun you must use a periphrasis.
  Jos tällaisesta substantiivista halutaan käyttää yksikkömuotoa täytyy tehdä kiertoilmaus.
  Ex.
  ett par byxor
  ett par glasögon
  ett klädesplagg
 • 8
  Ett substantiv kan vara
  subjekt
  ,
  objekt
  eller predikativ, ensamt eller tillsammans med andra ord.
  A noun may be a
  subject
  , an
  object
  or a predicative, single or together with other words.
  Substantiivi voi olla
  subjekti
  ,
  objekti
  tai predikatiivi, yksin tai yhdessä toisen sanan kanssa.
 • 9
  Tillsammans med andra ord kan substantiv också vara
  adverbial
  Together with other words nouns may also be
  adverbials
  Yhdessä muiden sanojen kanssa substantiivi voi olla myös
  adverbiaali
  Ex.
  Helena hade lagt sina pengar i skåpet.
       ("Helena", "pengar" och "skåpet" är substantiv.)
Se också Genus
See also Gender
Katso myös Suku