Substantiv: Användningen av obestämd form
Nouns: Usage of the indefinite form
Substantiivi: Epäsäännöllisen muodon käyttö

 • 1
  Man använder
  obestämd form
  av
  substantivet
  när man presenterar något som är nytt i sammanhanget.
  Då har man ofta ett
  presenteringsord
  före substantivet.
  Use the
  indefinite form
  of
  the noun
  when you introduce something that is new in the context. Then there is often an
  introductory word
  before the noun.
  Substantiivin
  epäsäännöllistä muotoa käytetään silloin kun esitellään jotain mikä on uutta tässä yhteydessä. Tällöin usein ennen substantiivia on
  esittelysana
  Ex.
  Nu ska du få höra en god nyhet.
   
  Har du några pengar?
 • 2
  Satser som inte har
  objekt
  eller
  objektadverbial
  har ofta formellt subjekt när obestämd form används för att presentera något nytt.
  Clauses that do not have an
  object
  or
  object adverbial
  often have a formal subject when indefinite form is used to introduce something new.
  Lauseilla joilla ei ole
  objektia
  tai
  objektiadverbiaalia
  on usein muodollinen subjekti silloin kun epäsäännöllistä muotoa käytetään esittelemään jotakin uutta.
  Ex.
  Det står en blomma i fönstret.
 • 3
  Obestämd form av substantivet används också när man menar ett särskilt exemplar av det som substantivet betecknar och tror att den som lyssnar  eller läser inte vet vilket exemplar man menar. Då används också presenteringsord.
  Also use the indefinite form of the noun when you are referring to a certain copy of what the noun represents and you think that the listener or reader do not know what copy you mean. Also in this case an introductory word is used.
  Substantiivin epämääräistä muotoa käytetään myös silloin kun tarkoitetaan tiettyä kappaletta siitä mitä substantiivi tarkoittaa ja uskotaan että se joka kuuntelee tai lukee ei tiedä mistä kappaleesta on kyse. Tällöin käytetään myös esittelysanaa.
  Ex.
  Vill du låna min penna?
  Har du sett Annikas nya cykel?
  (Om du tror att den som lyssnar eller läser vet vilket exemplar du menar, använd
  bestämd form
  .)
  (If you think that the listener or reader knows what copy you mean, use
  definite form
  .)
  (Jos uskotaan että se joka kuuntelee tai lukee tietää mitä kappaletta tarkoitetaan, käytetään
  säännöllistä muotoa
  .)
 • 4
  Obestämd form används också när substantivet har allmän betydelse, när man talar om en sort och inte om något särskilt exemplar av det som substantivet betecknar. Sådana substantiv i allmän betydelse har inte presenteringsord.
  The indefinite form is also used when the noun has a general meaning , when you talk about a sort and not a certain copy of what the noun represents. Such nouns in general meaning do not have an introductory word.
  Epäsäännöllistä muotoa käyetään myös silloin kun substantiivilla on yleinen merkitys , kun puhutaan lajista eikä tietystä kappaleesta jota substantiivi tarkoittaa. Tällaisilla substantiiveilla yleisessä merkityksessä ei ole esittelysanaa.
  Ex.
  Jag samlar på böcker om konst.
 • 5
  Obestämd form av substantivet kan också användas när en relativsats
  bestämmer
  substantivet.
  The indefinite form of the noun may also be used when a relative clause
  qualifies
  the noun.
  Epäsäännöllistä muotoa voidaan käyttää myös silloin kun relatiivilause
  ratkaisee
  substantiivin.
  Ex.
  Jag vill bara köpa de böcker som intresserar mig.