Adjektiv: Suffix
Adjectives: Suffixes
Adjektiivi: Suffiksi

 • 1
  Många
  adjektiv
  är bildade av
  verb
  ,
  substantiv
  eller andra adjektiv med hjälp av
  suffix
  . Här nedanför finns en förteckning över vilka betydelser adjektivsuffix kan ha. (En del vanliga adjektiv slutar på samma sätt som adjektiv med suffix. Då har dessa stavelser inte någon särskild betydelse. Detta gäller särskilt adjektiv som slutar på -ig. t.ex. "tråkig".)
  Many
  adjectives
  are created from
  verbs
  ,
  nouns
  or other adjectives with help of
  suffixes
  . Below is a list with information on what adjective suffixes might mean. (Some common adjectives end in the same way as adjectives with suffixes without these syllables having a certain meaning, especially adjectives that end with -ig, for example "tråkig".)
  Moni
  adjektiivi
  muodostetaan
  verbistä
  ,
  substantiivista
  tai toisesta adjektiivista
  jälkiliitteiden
  . (päätteiden) avulla. Alalpuolella on lista siitä mitä merkityksiä adjektiivisuffikseilla voi olla. (Osa tavallisista adjektiiveista päättyy samalla tavalla kuin adjektiivi jolla on pääte. Tällöin näillä tavuilla ei ole erityistä merkitystä. Tämä koskee etenkin adjektiiveja jotka päättyvät -sig, esim. ”tråkig”.)
 • 2
  Man kan bilda adjektiv av verb med hjälp av suffixen som anger möjlighet eller vana: -bar, -lig, -abel och -ibel kan betyda "som man kan" + verbet.
  Adjectives may be created from verbs with the help of suffixes that mean possibility or custom: -bar, -lig, -abel and -ibel may mean "som du kan" + the verb.
  Adjektiivi voidaan muodostaa jälkiliitteen avulla joka tarkoittaa mahdollisuutta tai tapaa: - -bar, -lig, -abel ja -ibel voi tarkoittaa "som man kan" + verbi.
  Ex.
  bärbar
     = som man kan bära
  begriplig
     = som man kan begripa


  diskutabel
     = som man kan diskutera
  disponibel
      = som man kan disponera
 • 3
  -aktig, -lig, -sam och -(at)iv kan betyda "som ofta" eller "som gärna" + verbet
  -aktig, -lig, -sam and -(at)iv may mean "som ofta" or "som gärna" + the verb
  -aktig, -lig, -sam ja -(at)ivvoi tarkoittaa "som ofta" tai "som gärna" + verbi
  Ex.
  slösaktig
    = som ofta/gärna slösar
  krånglig
   
    = som ofta krånglar


  sparsam
   
     = som ofta/gärna sparar
  explosiv
   
     = som lätt exploderar
 • 4
  Man kan bilda adjektiv av substantiv och andra adjektiv med hjälp av suffixen -aktig, -artad, -enlig, -sig, -lig, -mässig, -al, -ell, eller -ös. De betyder då "som har" eller "som är" (som) + substantivet/adjektivet.
  Adjectives may be created from nouns or other adjectives with the help of the suffixes -aktig, -artad, -enlig, -sig, -lig, -mässig, -al, -ell, or -ös. They mean "som har" or "som är (som)" + the noun/adjective.
  Adjektiivi voidaan muodostaa substantiivista ja toisesta adjektiivista jälkiliitteiden -aktig, -artad, -enlig, -sig, -lig, -mässig, -al, -ell, tai -ös. Se tarkoittaa silloin "som har" tai "som är" (som) + substantiivi/adjektiivi.
  Ex.
  pojkaktig
   
     = som är som en pojke
  likartad
   
     = som är likadan


  sanningsenlig
   
     = som är som sanningen
  skäggig
   
     = som har skägg


  barnslig
   
     = som är som ett barn
  planmässig
   
     = som följer en plan(ering)


  katastrofal
   
     = som är en katastrof
  sensationell
   
     = som är en sensation


  muskulös
   
     = som har muskler
 • 5
  En del adjektiv är bildade av substantiv med hjälp av suffixen -lig, -sk, -ell och -(ist)isk. Dessa adjektiv betecknar klass eller grupp, och suffixen betyder "som tillhör", eller "som kommer från" + substantivet.
  Some adjective are created from nouns with the help of the suffixes -lig, -sk, -ell and -(ist)isk. These adjectives represent class or group, and the suffixes mean "som tillhör", or "som kommer från" + the noun.
  Osa adjktiiveista on muodotettu substantiiveista jälkiliitteiden -lig, -sk, -ell ja -(ist)isk. avulla. Nämä adjektiivit tarkoittavat luokkaa tai ryhmää, ja jälkiliite tarkoittaa "som tillhör", tai "som kommer från" + substantiivi
  Ex.
  facklig
    = som tillhör facket (= fackföreningen)
  svensk
   
     = som kommer från Sverige


  kulturell
   
     = som tillhör kulturen
  politisk
   
     = som tillhör politiken
 • 6
  Man kan också bilda adjektiv med hjälp av prefix.
  Presens particip
  och perfekt particip är adjektiv som är bildade av
  verb
  . Dessutom finns det sammansatta adjektiv.
  Adjectives may also be created with the help of prefixes.
  The present participle
  and the perfekt participle are adjectives created from
  verbs
  . There are also compound adjectives.
  Adjektiivi voidaan muodostaa myös prefiksin. avulla
  Partisiipin preesens
  ja partisiipin perfekti ovat adjektiiveja jotka on muodostettu
  verbistä
  . Tämän lisäksi on olemassa yhdistettyjä adjektiiveja.