Adjektiv: Perfekt particip
Adjectives: Perfect participle
Adjektiivi: Partisiipin perfekti

 • 1
  Man kan bilda
  adjektiv
  av
  verb
  . Sådana adjektiv kallas particip.
  Adjectives
  created from
  verbs
  are called participles.
  Adjektiivin
  voi muodostaa
  verbistä
  Tällaisia adjektiiveja kutsutaan partisiipeiksi
  Ex.
  Av verbet måla kan man bilda adjektiven "målande" och "målad".
  2
  "Målad" är ett perfekt particip. För "målande", se Presens particip.
  "Målad" is a perfect participle. For "målande", See the present participle.
  "Målad" on partisiipin perfekti. Sana ”målade”, katso Partisiipin perfekti.
 • 3
  Man bildar perfekt particip av verbets
  supinumform
  genom att ta bort supinumändelsen (-t, -tt eller -it) och istället lägga en till en perfekt particip-ändelse.
  Create the perfect participle from the verb's
  supine mood
  by removing the supine ending (-t, -tt or -it) and instead adding a perfect participle ending.
  Perfektin partisiipi muodostetaan verbin
  supiinimuodosta
  ottamalla pois supiinipääte (-t, -tt tai -it) ja tilalle laitetaan partisiipin perfekti pääte.
 • 4
  De olika verb-grupperna har följande ändelser i perfekt particip:
  The different verb groups have the following endings in the perfect participle:
  Eri verbi-ryhmillä on seuraavanlaiset päätteet partisiipin perfektissä:


  Grupp 1
  -d Ex. Jag har målat väggen. ‒ Den är målad.
  grupp 2
  -d Ex. Jag har stängt dörren. ‒ Den är stängd.
  Verb med
  preteritum
  -formen -te får -t
  Ex. Jag har läst tidningen. ‒ Den är läst.
  grupp 3
  -dd Ex. Jag har sytt en jacka. ‒ Den är sydd.
  grupp 4
  -en Ex. Jag har skrivit en bok. ‒ Den är skriven.
 • 5
  När man bildar perfekt particip av oregelbundna verb använder man reglerna för den grupp som det oregelbundna verbet liknar mest när det gäller supinum- och preteritumändelser.
  When you create a perfect participle from an irregular verb, use the rules for the group that the irregular verb is most alike when it comes to endings for the supine and the preterite.
  Kun partisiipin perfekti muodostetaan epäsäännöllisestä verbistä, käyteään sen ryhmän sääntöjä jota epäsäännöllinen verbi muistuttaa eniten kun kyseessä on supiini- ja imperfektipäätteet.
  Ex.
  gjorde, gjort ‒ gjord (som grupp 2)
    
  översatte, översatt ‒ översatt (som grupp 2)


  förstod, förstått ‒ förstådd (som grupp 3)
    
  stal, stulit ‒ stulen (som grupp 4)
 • 6
  Perfekt particip har en t-form och en a-form, precis som vanliga adjektiv, och de följer samma böjningsregler som andra adjektiv.
  The perfect participle has a t-form and an a-form, just like other adjectives, and they follow the same inflection rules as other adjectives.
  Partisiipin perfektillä on t-muoto ja a-muoto, aivan kuten tavallisella adjektiivilla, ja ne seuraavat samoja taivutussääntöjä kuin muut adjektiivit.
  Ex.
  målad ‒ målat ‒ målade
  stängd ‒ stängt ‒ stängda
  läst ‒ läst ‒ lästa


  sydd ‒ sytt ‒ sydda
  skriven ‒ skrivet ‒ skrivna
  förstådd ‒ förstått ‒ förstådda


  Akta dig för det nymålade staketet!
  Den här boken har blivit läst av många människor.


  Min bil blev stulen igår.
  Är den här platsen upptagen?
 • 7
  När man bildar perfekt particip av
  partikelverb
  sätter man partikeln först i ordet. Participet är bara ett ord.
  When creating a perfect participle from a
  phrasal verb
  , place the particle first in the word. The participle is only one word.
  Kun partisiipin perfekti muodostetaan
  partikkeliverbistä
  laitetaan partikkeli sanassa ensimmäiseksi. Partikkeli on vain yksi sana.
  Ex.
  Jag har ätit upp maten. ‒ Den är uppäten.
 • 8
  Man kan också bilda adjektiv med hjälp av adjektiv-prefix och adjektiv-suffix. Dessutom finns det sammansatta adjektiv.
  You may also create an adjective with help of a prefix or a suffix. Furthermore there are compound adjectives.
  Adjektiivi voidaan muodostaa myös adjektiivi-prefiksin ja adjektiivi-suffiksin avulla. Lisäksi on olemassa yhdistettyjä adjektiiveja.