Ordföljd: i ja/nej-frågor utan i/s-verb
Word order: in yes/no-questions without i/s-verb
Sanajärjestys: kyllä/ei -kysymyksissä ilman i/s-verbiä

 • 1
  Ett positionsschema visar i vilken ordning satsdelarna i en sats ska komma.
  A position table shows in which order the clause elements in a clause should come.
  Sijaintitaulukko näyttää missä järjestyksessä lauseenosat tulevat lauseeseen.
 • 2
  Detta är positionsschemat för enkla ja/nej-frågor:
  This is the position table for simple yes/no-questions:
  Tämä on sijaintitaulukko yksinkertaiselle kyllä/ei-kysymykselle:
p-verb
subjekt
satsadv.
objekt
övrigt
Köpte du inte bilen?  

 • 3
  Ja/nej-frågor börjar med ett p-verb.
  Yes/no-questions begin with a p-verb.
  Kyllä/ei-kysymykset alkavat pääverbillä.
  Ex.
  Bor du här?
 • 4
  När man börjar en fråga med ett p-verb väntar man sig svaret ja/jo eller nej (+ ev. ett
  påstående
  ).
  When you begin a question with a p-verb you expect the answer yes/no (Sw. ja/jo or nej) (+ a
  statement
  ).
  Kun kysymys aloitetaan pääverbillä, odotetaan vastauksen olevan kyllä tai ei ( + mahd.
  väittämä
  ).
  Ex.
  Har alla kommit?
  Ja, det har de.
   
  Nej, det har de inte.