Ordföljd: Övriga adverbial
Word order: Other adverbials
Sanajärjestys: Muut adverbiaalit

 • 1
  Adverbial är ord, uttryck eller
  bisatser
  som beskriver förhållandena omkring det som satsen handlar om, t.ex. plats eller tid.
  Satsadverbial
  behandlas i ett annat avsnitt.
  De övriga adverbialen är:
  objektadverbial
  ,
  sättsadverbial
  ,
  platsadverbial
  ,
  tidsadverbial
  ,
  agentadverbial
  ,
  villkorsadverbial
  och
  orsaksadverbial
  .
  Adverbials are words, expressions or
  subordinate clauses
  that describe circumstances around what the clause is about, for example place or time.
  Clause adverbials
  are described in another section.
  The other adverbials are:
  object adverbials
  ,
  how adverbials
  ,
  place adverbials
  ,
  time adverbials
  ,
  agent adverbials
  ,
  condition adverbials
  and
  cause adverbials
  .
  Adverbiaali on sana, ilmaus tai
  sivulause
  joka kuvailee olosuhteita sen ympärillä mitä lause käsittelee, esim. paikka ja aika.
  Lauseadverbiaalia
  käsitellään muussa jaksossa.
  Muita adverbiaaleja ovat:
  objektiadverbiaali
  ,
  tapa adverbiaali
  ,
  paikka adverbiaali
  ,
  aika adverbiaali
  ,
  agenttiadverbiaali
  ,
  olosuhteet adverbiaali
  ja
  syyadverbiaali
  .
 • 2
  När adverbialen inte är bisatser börjar de ofta med en
  preposition
  . Alla slags adverbial som börjar med en preposition kallas prepositionsadverbial.
  When adverbials are not subordinate clauses they often begin with a
  preposition
  . Any adverbial that begins with a preposition is called a preposition adverbial.
  Silloin kun adverbiaali ei ole sivulause, alkaa se usein
  prepositiolla
  . Kaikkia adverbiaaleja jotka alkavat prepositiolla kutsutaan prepositioadverbiaaleiksi.
 • 3
  Adverbial som inte är satsadverbial står vanligen sist i satsen.
  Korta, obetonade adverbial kan också stå på platsen för satsadverbial i alla satser.
  Tidsadverbial står ofta först i
  påståenden
  .
  Adverbials that are not clause adverbials are normally placed last in the clause.
  Short, unaccented adverbials may also be placed in the position of clause adverbial in all clauses.
  Time adverbials are often placed first in
  statements
  .
  Adverbiaali joka ei ole lauseadverbiaali on yleensä viimeisenä lauseessa.
  Lyhyet, painottomat adverbiaalit voivat myös olla lauseessa lauseadverbiaalin paikalla.
  Aika adverbiaali on usein
  väittämässä
  ensimmäisenä.
 • 4
  Det får bara finnas ett övrigt adverbial på platsen för satsadverbial och på
  fundamentplatsen
  .
  There must only be one adverbial in the position for clause adverbial and in the
  fundament
  .
  Ainoastaan yksi muu adverbiaali voi olla lauseadverbiaalin ja
  peruspaikan
  paikalla.
 • 5
  I slutet av en sats kan det finnas flera adverbial. Då kommer de ofta i följande ordning:
  objektadv. + sätt + plats + tid + agent + orsak eller villkor.
  In the end of a clause there may be several adverbials. Then they are often placed in the following order:
  object adv. + how + place + time + agent + cause or condition.
  Lauseen lopussa voi olla useampia adverbiaaleja. Silloin ne tulevat yleensä tässä järjestyksessä: objektiadverbiaali + tapa + paikka + aika + agentti + syy tai olosuhteet.

  Ex.
  Han gick snabbt hemåt igår eftersom han hade bråttom.