Ordföljd: Likastrykning
Word order: Equal cutting
Sanajärjestys: Yhdenvertais korostukset


 • 1
  Man behöver inte upprepa satsdelar som är desamma i flera huvudsatser om de binds ihop med "och", "eller", "men", eller "utan".
  Om man stryker lika satsdelar skriver man inte något kommatecken mellan satserna.
  You don't have to repeat clause elements that have the same meaning in several main clauses if they are connected with "och", "eller", "men", or "utan".
  If equal clause elements are cut out, there should be no comma between the clauses.
  Sellaisia lauseenosia jotka ovat samoja useissa päälauseissa ei tarvitse toistaa mikäli ne liitetään yhteen sanoilla "och", "eller", "men", tai "utan".
  Jos samanlaisia lauseenosia jätetään pois ei lauseiden väliin kirjoiteta pilkkua.
 • 2
  Det vanligaste är att man låter bli att upprepa lika satsdelar i den sista satsen.
  The most common is that an equal clause element is not repeated in the last clause.
  Tavallisinta on että jätetään toistamatta samanlaiset lauseenosat toisessa lauseessa.
  Ex.
  Jag kommer inte idag utan i morgon.
     "jag kommer" upprepas inte

  Han studerar på somrarna och hon arbetar.
     "på somrarna" upprepas inte
  Undantag: Om
  subjektet
  har tredje platsen i den andra satsen måste man upprepa det om man inte stryker
  verbet/verben
  .
  Exception: If the
  subject
  has the third position in the second clause it must be repeated if you don't cut out
  the verb/the verbs
  .
  Poikkeus. Mikäli
  subjektilla
  on kolmas paikka toisessa lauseessa täytyy se toistaa mikäli
  verbiä/verbejä
  ei korosteta.
  Ex.
  Han hade tänkt resa till Nairobi, men i Hamburg vände han hemåt igen.
  Om man däremot kan stryka verbet/verben, går det bra att stryka subjektet också.
  However, if the verb/verbs can be cut out, the subject can be cut out also.
  Jos sitävastoin verbiä/verbejä voidaan jättää pois, voi subjektin myös jättää pois.
  Ex.
  Först reste han till Nairobi och sedan till Hamburg.
 • 3
  Man får bara stryka satsdelar som har samma betydelse i båda satserna. Verb har ofta olika betydelser i olika sammanhang.
  Only cut out clause elements that have the same meaning in both clauses. Verbs often have different meanings in different contexts.
  Ainoastaan sellaisia lauseenosia joilla on sama merkitys molemmissa lauseissa voidaan jättää pois. Verbillä on usein eri merkitys eri yhteyksissä.
  Ex.
  Fredrik sätter på teven och sätter sig i soffan.

  Man kan inte stryka "sätter" i den här meningen, för "sätter sig" är inte samma sak som "sätter på"
  Man får däremot stryka satsdelar som har samma betydelse även om den uttrycks på olika sätt.
  On the other hand you may cut out clause elements that have the same meaning even if it is expressed in different ways.
  Sitävastoin lauseenosia joilla on sama merkitys vaikkakin ne ilmaistaan eri tavalla, voidaan jättää pois
  Ex.
  Lena, Stina, Rune och jag träffades och gick en promenad.
     (= vi gick en promenad)