Adverb: Definition
Adverbs: Definition
Adverbi: Määritelmä


 • 1
  Adverb är ord som
  bestämmer
  andra ord eller satser. Adverb kan bestämma
  verb
  ,
  adjektiv
  , andra adverb, räkneord eller satser.
  Adverbs are words that
  qualify
  other words or clauses. Adverbs may qualify
  verbs
  ,
  adjectives
  , other adverbs, numerals or clauses.
  Adverbi on sana joka
  määrittelee
  muita sanoja tai lauseita. Adverbi voi määritellä
  verbin
  ,
  adjektiivin
  , toisen adverbin, lukusanan tai lauseita.
  Ex.
  Hon springer fort.


  Hon är mycket arg.


  Hon springer väldigt fort.


  Hon är ungefär tjugo år gammal.


  Hon är nog hemma.
     ("nog" bestämmer "Hon är hemma")
 • 2
  En del adverb har ingen egen betydelse, utan de syftar på något som man kan förstå av sammanhanget.
  Some adverbs have no meaning of their own, but they are referring to something that you can understand from the context.
  Osalla adverbeistä ei ole omaa merkitystä, vaan en osoittavat johonkin jonka voi ymmärtää asiayhteydestä. .
  Ex.
  dit, där, då, hit, här, nu, sedan