Adjektiv: Komparation
Adjectives: Comparison
Adjektiivi: Vertailu

 • 1
  Adjektivens
  jämförelseformer kallas komparativ och superlativ.
  The comparison forms of the
  adjective
  are called the comparative and the superlative.
  Adjektiivin
  vertailumuotoja kutsutaan komparatiiviksi ja superlatiiviksi.
 • 2
  De flesta adjektiv kompareras med ändelserna "-are" i komparativ och "-ast" i superlativ.
  Most adjectives are compared with the endings "-are" in the comparative and "-ast" in the superlative.
  Suurinta osaa adjektiiveja vertaillaan päätteillä ”-are” komparatiivissa ja ”-ast” superlatiivissa.
  Ex.
  tråkig, tråkigare, tråkigast
  fin, finare, finast
  3
  Adjektiv som slutar på obetonat "el", "en" eller "er" förlorar "e" i komparativ och superlativ.
  Adjectives that end with an unaccented "el", "en" or "er" lose the "e" in the comparative and the superlative.
  Adjektiivi joka pättyy painottomaan"el", "en" tai "er" menettää "e":n komparatiivissa ja superlatiivissa.
  Ex.
  vacker, vackrare, vackrast
 • 4
  Några
  adjektiv
  kompareras med ändelsen -re i komparativ och ändelsen -st i superlativ. Alla utom "hög" byter också
  vokal
  . Dessa adjektiv är:
  Some
  adjectives
  are compared with the ending -re in the comparative and the ending -st in the superlative. All except "hög" also switch
  vowel
  . These adjectives are:
  Muutamia
  adjektiiveja
  vertaillaan päätteellä -re komparatiivissa ja päätteellä -st superlatiivissa. Kaikki muut paitsi ”hög” vaihtavat myös
  vokaalia
  . Näitä adjektiiveja ovat:


  Grundform Komparativ Superlativ
  färre
  grov grövre grövst
  hög högre högst
  låg lägre lägst
  lång längre längst
  stor större störst
  trång trängre trängst
  tung tyngre tyngst
  ung yngre yngst
 • 5
  Följande
  adjektiv
  kompareras oregelbundet:
  The following
  adjectives
  are compared irregularly:
  Seuraavia
  adjektiiveja
  vertailaan epäsäännöllisesti:


  Grundform Komparativ Superlativ
  bra bättre bäst
  dålig sämre sämst
  dålig värre värst
  gammal äldre äldst
  god bättre bäst
  god godare godast
  liten mindre minst
  mycket mer(a) mest
  många fler(a) flest

  "Dålig" har två komparationsformer. Vilket alternativ man använder beror på vad man jämför med:
  "Dålig" has two comparison forms. Which one you use depends on what you are comparing with:
  Sanalla ”dålig” on kaksi komparatiivimuotoa. Sen kumpaa vaihtoehtoa käyttää riippuu siitä minkä kanssa vertaillaan:
  "Sämre" och "sämst" betyder "mindre bra" och "minst bra". De är neutrala former.
  "Sämre" and "sämst" mean "mindre bra" and "minst bra". They are neutral forms.
  "Sämre" ja "sämst" tarkoittavat "mindre bra" ja "minst bra". Ne ovat neutraaleja muotojaa.
  Ex.
  Igår mådde hon bra, men idag känner hon sig sämre.
  "Värre" och "värst" betyder "mera dålig" och "mest dålig". Använd dessa former när du vill betona det dåliga.
  "Värre" and "värst" mean "mera dålig" and "mest dålig". Use these forms when you want to emphasize the bad.
  "Värre" ja "värst" tarkoittavat "mera dålig" ja "mest dålig". Käytä näitä muotoja kun haluat painottaa huonoja asioita.
  Ex.
  Du brukar alltid skriva dåliga uppsatser, men den här är värre än vanligt.
  "Värre/värst" kan också betyda "svårare/svårast", särskilt i talspråk.
  "Värre/värst" may also mean "svårare/svårast", especially in speech.
  "Värre/värst" voi myös tarkoittaa "svårare/svårast", etenkin puhekielessä.
  Ex.
  I början var provet lätt, men sedan blev det värre.

  Tandläkarbesöket var det värsta jag har varit med om!
 • 6
  Använd "godare" och "godast" används när du jämför hur något smakar.
  Use "godare" and "godast" when you are comparing tastes.
  Käytä "godare" ja "godast" kun vertailet miltä jokin maistuu.
  Ex.
  Fisk är godare än kött.
 • 7
  Man kan välja att använda "mer(a)" och "fler(a)" med eller utan "a". "Mycket", "mer(a)" och "mest" används till
  oräknebara
  substantiv. "Många", "fler(a)" och "flest" används till
  räknebara
  substantiv.
  You may choose to use "mer(a)" and "fler(a)" with or without the "a". "Mycket", "mer(a)" and "mest" are used with
  uncountable
  nouns. "Många", "fler(a)" and "flest" are used with
  countable
  nouns.
  Voit päättää käytätkö "mer(a)" ja "fler(a)" "a":n kanssa vai ilman. "Mycket", "mer(a)" ja "mest" käytetään
  ei laskettavien
  substantiivien kanssa. "Många", "fler(a)" ja "flest" käytetään
  laskettavien
  substantiivien kanssa.

  Ex.
  Jag vill ha mer mjölk och fler smörgåsar.
 • 8
  Adjektiv
  som slutar på
  suffixet
  -isk och alla particip (
  presens particip
  och perfekt particip) kompareras med
  "mer(a)" i komparativ och "mest" i superlativ. Också andra långa adjektiv kan kompareras med "mer(a)" och "mest".
  Adjectives
  that end with the
  suffix
  -isk and all participles (
  the present participle
  and the perfekt participle) are compared with "mer(a)" in the comparative and "mest" in the superlative. Also other long adjectives may be compared with "mer(a)" and "mest".
  Adjektiivi
  joka päättyy
  suffiksiin
  -isk ja kaikki partisiipit (
  preesensin partisiipi
  ja perfektin partisiipi) vertaillaan sanalla ”mer(a)” komparatiivissa ja sanalla ”mest” superlatiivissa. Myös muita pitkiä adjektiiveja voidaan vertailla sanoilla ”mer(a)” ja ”mest”.
  Ex.
  typisk, mer typisk, mest typisk
  intresserad, mer intresserad, mest intresserad


  förstående, mer förstående, mest förstående
  9
  Adjektivet "van" brukar också kompareras med mer(a) och mest: van, mer van, mest van
  The adjective "van" is also compared with mer(a) and mest:van, mer van, mest van
  Adjektiivia ”van” on myös tapana vertailla sanoilla mer(a) ja mest: van, mer van, mest van
 • Se också Användningen av komparativ och superlativ
  See also usage of the comparative and the superlative.
  Katso myös Komparatiivin ja superlatiivin käyttö.