Prepositioner: efter vissa verb ‒ "av" och "efter"
Prepositions: after some verbs ‒ "av" and "efter"
Prepositiot: Tiettyjen verbien jälkeen - ”av” ja ”efter”

 • 1
  Efter många
  verb
  kommer ett
  adverbial
  (eller ett predikativ) som börjar med en
  preposition
  . Ibland kan olika prepositioner ge verbet olika betydelser.
  After many
  verbs
  there follows an
  adverbial
  (or a predicative) that begin with a
  preposition
  . Sometimes different prepositions give the verb different meanings.
  Monen
  verbin
  jälkeen tulee
  adverbial
  (tai predikatiivi) joka alkaa
  prepositiolla
  . Joskus prepositiot antavat verbille täysin eri merkityksen.
  Ex.
  talar med någon (som svarar)
  talar till någon (som bara lyssnar)


  talar om någon (som inte behöver vara närvarande)
 • 2
  Substantiv
  och
  adjektiv
  som är bildade av verb har samma preposition som verbet.
  Nouns
  and
  adjectives
  that are created from verbs have the same preposition as the verb.
  Substantiivilla
  ja
  adjektiivilla
  , jotka ovat muodostettu samasta verbistä, on sama prepositio kuin verbillä.
  Ex.
  för ett samtal med någon om någon/något
 • 3
  "Av" används ofta tillsammans med verb som innebär att någon får eller vill ha något av någon annan. (Vid långa avstånd, använd "från" istället.)
  "Av" is often used together with verbs that indicate that someone receives or will have something from someone else. (At long distances, use "från" instead.)
  "Av" käytetään usein yhdessä verbin kanssa joka tarkoittaa että joku saa tai haluaa jotakin joltakin. (Pitkillä etäisyyksillä, käytä sen sijaan "från".)
  Ex.
  köper något av någon   (Men: köper något från någon/något per post)

  beställer något av någon   (Men: beställer något från någon per post)

  lånar något av någon  (Men: lånar böcker på biblioteket)
  hyr något av någon


  tar emot något av någon (Men: tar någon/något från någon)

  ärver något av någon (även: ärver något efter någon)

  får (höra/veta) något av någon
  lär sig något av någon
  vill ha något av någon


  kräver något av någon
  begär något av någon
    (Jfr begär att +
  infinitiv
  /att-bisats)

  förväntar sig något av någon   (Jfr förväntar sig (av någon) + att-bisats)
  4
  "Av" används också tillsammans med andra verb.
  "Av" is also used together with other verbs.
  "Av" sanaa käytetään myös yhdessä toisen verbin kanssa.
  Ex.
  finns (något) kvar/återstår (något) av något
  tillverkar/gör något av + material
 • 5
  "Av" används alltid i
  agentadverbial
  .
  "Av" is always used in
  agent adverbials
  .
  ”Av” sanaa käytetään aina
  agenttiadverbiaalissa
  .
  Ex.
  drabbas av något
 • 6
  "Efter" används efter "letar" och ord med liknande betydelse.
  "Efter" is used after "letar" and words with a similar meaning.
  "Efter" sanaa käytetään "letar" sanan ja muiden samanlaista merkitystä olevien sanojen jälkeen.
  Ex.
  frågar, letar, tittar, spanar efter någon/något
  strävar efter något /att + infinitiv


  söker efter någon/något  (Men: söker (ett) arbete,  letar/söker rätt på någon/något = hittar någon/något)
  7
  "Efter" används också när
  subjektet
  vill att någon/något ska komma.
  "Efter" is also used when
  the subject
  want someone/something to come.
  "Efter" käytetään myös kun
  subjekti
  haluaa että jotain tulee/tapahtuu.
  Ex.
  ringer efter någon/något   (normalt: ringer till någon) 

  skriver efter någon/något   (normalt: skriver till någon)

  skriker efter någon /något   (Men: skriker på hjälp)

  längtar efter någon/något/att + infinitiv/att-bisats   (Men: längtar till någon/något som man själv vill komma till)