Verb: Infinitiv
Verbs: The infinitive
Verbi: Infinitiivi

 • 1
  Verbens
  infinitivform slutar på
  vokal
  , oftast "a".
  Verbs
  in the infinitive mood end with a
  vowel
  , most often "a".
  Infinitiivimuodossa oleva
  verbi
  päättyy
  vokaaliin
  , yleensä ”a”: han
  Ex.
  titta, läsa, sy, skriva
 • 2
  Infinitivformen används tillsammans med
  p-verb
  (utom "har" och "hade", se Supinum). Då bildar infinitivverbet satsdelen i/s-verb.
  The infinitive mood is used together with a
  p-verb
  (except "har" and "hade", See supine). In this case the infinitive verb makes up the clause element called i/s-verb.
  Infinitiivimuotoa käytetään yhdessä
  P-verbin
  (paitsi sanojen ”har” ja ”hade” kanssa, katso Supiini). Tässä tapauksessa infinitiiviverbi muodostaa lauseenosan jota kutsutaan i/s-verbiksi.
  Ex.
  Du behöver inte , utan du får stanna om du skulle vilja det.
 • 3
  Infinitivformen kan också vara
  subjekt
  ,
  objekt
  eller
  adverbial
  . Direkt före verb i infinitiv har man ibland "att" (uttalas ofta "å"). Använd infinitivformen med "att"
  The infinitive mood may also be
  subject
  ,
  object
  or
  adverbial
  . Directly before a verb in the infinitive there is sometimes an "att" (often pronounced "å"). Use the infinitive with "att"
  Infinitiivimuoto voi myös olla
  subjekti
  ,
  objekti
  tai
  adverbiaali
  . Heti ennen infinitiivissä olevaa verbiä on joskua ”att” (lausutaan usein ”å”). Käytä infinitiiviä ”att” sanan kanssa
  – efter alla former av "kommer"
  – after all forms of "kommer"
  – kaikkien ”kommer” sanan muotojen jälkeen
  Ex.
  Du kommer att tacka mig en dag.
  – efter en
  preposition
  eller
  partikel
  – after a
  preposition
  or
  particle
  Preposition
  tai
  partikkelin
  jälkeen
  Ex.
  Jag tycker om att baka.
  De funderar på att flytta.
  – efter alla former av "avser", "förstår" och "planerar".
  – after all forms of "avser", "förstår" and "planerar".
  – kaikkien "avser", "förstår" och "planerar" sanojen muotojen jälkeen.
  Ex.
  Det här språket avser jag faktiskt att lära mig.
  De har planerat att resa till Spanien.


  Han förstod verkligen att njuta av livet.
 • 4
  När infinitivformen är subjekt eller objekt kan man välja att använda den med eller utan "att".
  When the infinitive is subject or object you may choose to use the infinitive with or without "att".
  Silloin kun infinitiivimuoto on subjekti tai objekti voidaan sitä valita käyttää ”att” sanan kanssa tai ilman.
  Ex.
  (Att) sluta röka kan vara svårt.
  Hon lovade (att) sluta röka
 • 5
  P-verben kan/kunde, "måste", "ska"/"skulle" och "vill"/"ville" måste alltid stå tillsammans med ett verb i infinitivform.
  The p-verbs "kan/kunde", "måste", "ska"/"skulle" and "vill"/"ville" must always be placed together with a verb in the infinitive.
  Pääverbien kan/kunde, "måste", "ska”/”skulle" ja ”vill”/”ville” täytyy aina olla yhdessä infinitiivimuotoisen verbin kanssa.
  Ex.
  Hon kunde inte komma.
  Du måste ringa.
  Vi ska åka nu.
  Jag vill inte sova.
 • 6
  I tal kan infinitivverbet strykas.
  In speech the infinitive verb may be cut out.
  Puheessa infinitiiviverbi voidaan jättää pois.
  Ex.
  Jag måste (åka) hem.