Substantiv: Presenteringsord
Nouns: Introductory words
Nouns: Introductory words

 • 1
  Före
  substantiv
  i
  obestämd form
  används ofta särskilda ord som presenterar substantivet. De kallas presenteringsord.
  Before
  nouns
  in
  the indefinite form
  certain words are often used to introduce the noun. These words are called introductory words.
  Ennen
  epämääräisessä muodossa
  olevaa
  substantiivia
  käytetään usein erityistä sanaa joka esittelee substantiivin. Niitä kutsutaan esittelysanaksi.
 • 2
  Vanliga presenteringsord är "en", "ett", "någon", "något", "några", "ingen", "inget", "inga" och genitivpronomen.
  Common introductory words are "en", "ett", "någon", "något", "några", "ingen", "inget", "inga" and pronouns in the genitiv.
  Tavallisia esittelysanoja ovat "en", "ett", "någon", "något", "några", "ingen", "inget", "inga" ja genitiivipronomini.
 • 3
  Ett eller flera
  adjektiv
  kan stå mellan presenteringsordet och substantivet.
  One or several
  adjectives
  may stand between the introductory word and the noun.
  Yksi tai useampi
  adjektiivi
  voi olla esittelysanan ja substantiivin välissä.
 • 4
  Alla
  räknebara
  substantiv i obestämd form singular har presenteringsord, utom när de betecknar en sort i allmänhet.
  All
  countable nouns
  in the indefinite form singular have introductory words, except when they represent a sort in general.
  Kaikilla
  laskettavilla substantiiveilla
  epämääräisen muodon yksikössä on esittelysana, paitsi silloin kun ne tarkoittavat jotain lajia yleisesti.
  Ex.
  Ge mig en ny penna, är du snäll!
  Jag har ingen penna.
  Du kan få låna min penna.
 • 5
  Oräknebara substantiv
  och substantiv i
  plural
  har också ofta presenteringsord före
  obestämd form
  .
  Uncountable nouns
  and nouns in
  plural
  also often have introductory words before
  the indefinite form
  .
  Ei laskettavilla substantiiveilla
  ja substantiiveilla
  monikossa
  on myös eusein sittelysana ennen
  epämääräistä muotoa
  .
 • 6
  Alla substantiv kan presenteras med substantiv och pronomen i
  genitivform
  , "denna/detta/dessa", "följande", "föregående", "nästa", "samma", "ingen/inget/inga" och "någon/något/några".
  All nouns may be introduced with a noun or a pronoun in
  the genitive
  , "denna/detta/These", "följande", "föregående", "nästa", "samma", "ingen/inget/inga" and "någon/något/några".
  Kaikki substantiivit voidaan esitellä substantiivilla ja pronominilla
  genitiivimuodossa
  "denna/detta/dessa", "följande", "föregående", "nästa", "samma", "ingen/inget/inga" ja "någon/något/några".
  Ex.
  Köp Storbagarns bröd!
  Landets demokrati var mycket bräcklig.


  Det här är min syster.
  Jag instämmer med föregående talare.


  Nästa gång är det jag som bjuder.
  Har du inga gymnastikskor?


  Har du något kaffe hemma?
 • 7
  "En/ett" och "varje" är presenteringsord före
  räknebara
  substantiv i obestämd form singular.
  "En/ett" and "varje" are introductory words before
  countables
  in the indefinite form singular.
  ”En/ett” ja ”varje” ovat esittelysanoja ennen
  laskettavia
  substantiiveja epämääräisen muodon yksikössä.
  Ex.
  Jag har en äldre bror och en yngre syster .
  Kan du låna mig ett suddgummi?


  Måste du komma för sent varje dag?
 • 8
  "Vilken/vilket/vilka" används som presenteringsord när man presenterar något nytt i början av
  frågeordsfrågor
  ,
  frågeordsbisatser
  och utrop med bisatsordföljd.
  "Vilken/vilket/Vilken" is used as introductory word when you introduce something new in the beginning of
  interrogative questions
  ,
  interrogative subordinate clauses
  and exclamations in the form of single subordinate clauses.
  Sanoja "vilken/vilket/vilka" käytetään esittelysanoina silloin kun esitellään jotain uutta
  kysymyssanakysymysten
  alussa,
  kysymyssanalauseissa
  ja huudahduksissa joilla on sivulauseen sanajärjestys.
  Ex.
  Vilket hus bor du i?
  Hon undrade vilka böcker hon skulle låna.


  Vilken snygg cykel du har köpt!
 • 9
  Substantiv med allmän betydelse har inte presenteringsord.
  Nouns with a general meaning do not have introductory words.